ROTTNEROS BYGGER EN CTMP-ANLÄGGNING I UTANSJÖ OCH FÖRSTÄRKER SIN STÄLLNING SOM VÄRLDSLEDANDE PRODUCENT PÅ DENNA TYP AV MASSA

2004-09-16, 13:49
 - Icke regulatorisk

Den nya anläggningen, som skall köras med asp och gran, beräknas tas i bruk i månadsskiftet mars – april 2005. Planerna på att investera i en anläggning för CTMP (kemitermomekanisk massa) vid Utansjö Bruk offentliggjordes i april i år. Rottneros är redan idag en av världens största producenter av CTMP.

- Investeringen, liksom att vi upphör med den olönsamma tillverkningen av magnefitmassa, är en del av det mycket kraftfulla och omfattande åtgärdsprogram för Utansjö Bruk som vi inledde under början av 2003. Den nya anläggningen, som byggs i anslutning till den nuvarande fabriken, blir mycket kostnadseffektiv genom att stora delar av befintlig processutrustning och infrastruktur kan utnyttjas, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Han konstaterar vidare att efterfrågan på CTMP av asp har stigit kraftigt under de senaste åren.

I och med att investeringen genomförs är åtgärdsprogrammet vid Utansjö Bruk avslutat. Förhandlingar om en personalminskning med ett 20-tal tjänster har inletts.

Produktionen av slipmassa kommer inte att påverkas av övergången från magnefit till CTMP. Leveranser av magnefit från lager kommer att fortgå under 2005.

Upplands Väsby den 16 september 2004

ROTTNEROS AB (Publ.)

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 10

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')