ROTTNEROS INLEDER FÖRHANDLINGAR OM UPPHÖRANDE AV DRIFTEN VID ROCKHAMMAR TIMBER

2004-08-16, 07:45
 - Icke regulatorisk

Bakgrunden till beslutet är att verksamheten vid Rockhammar Timber har gått med förlust under en följd av år. Ett antal åtgärder som syftade till att förbättra lönsamheten har vidtagits. Dels har en omorientering av sortimentet för att bättre passa marknaden gjorts, dels har 25 MSEK investerats i sågverket och i utbildning av personalen. Vidare har antalet medarbetare minskats. Trots detta har verksamheten ej blivit lönsam.

Mot bakgrund av koncernledningens bedömning att lönsamhet inte kan uppnås inom överskådlig tid samt att sågverket inte ingår i Rottneros kärnverksamhet intensifierades under våren 2004 försöken att finna en extern köpare till Rockhammar Timber, med bättre förutsättningar att driva verksamheten vidare. Dessa försök har ej lyckats.

- Eftersom vi tyvärr inte har kunnat uppnå lönsamhet och inte heller finna en köpare kommer vi därför att inleda MBL-förhandlingar om att upphöra med driften vid Rockhammar Timber, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko 070/6414910

Upplands Väsby 2004-08-16

ROTTNEROS AB (Publ.)

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')