ROTTNEROS INVESTERAR I NY BIOPANNA, KRAFTIG MINSKNING AV KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

2004-04-27, 14:10
 - Icke regulatorisk

Pannan, som beräknas vara klar att tas i bruk under senare delen av 2006 får en effekt på 17 MW. Den energi som alstras kommer att användas för internt bruk. Investeringen uppgår till ca 88 miljoner kronor.

Med den nya pannan kan vi själva förbränna alla biobränslen som blir restprodukter vid produktionen av pappersmassa samtidig som vi helt och hållet kommer att upphöra med förbränningen av fossila bränslen. Investeringen är ett led i vår strävan att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet innebär. Samtidigt kommer enbart energikostnaden att sjunka med minst 15 miljoner kronor om året, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Sunne 2004-04-27

ROTTNEROS AB (Publ.)

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko 070-64 14 910

Presskonferens idag mellan 15 och 16 på telefon: 0565-16623

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')