VERKSAMHETEN VID ROCKHAMMAR TIMBER UPPHÖR EFTER AVSLUTADE MBL-FÖRHANDLINGAR

2004-09-16, 13:51
 - Icke regulatorisk

Företaget kommer nu att inleda förhandlingar med de fackliga parterna om de uppsägningar som blir en följd av beslutet.

Upplands Väsby den 16 september 2004

ROTTNEROS AB (Publ.)

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 10

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien, ett mindre sågverk samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har cirka 860 anställda och omsätter cirka 2 400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')