BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2005-04-27, 08:57
 - Icke regulatorisk

Även offensiva händelser

Första kvartalet bjöd även på offensiva händelser. Den främsta är att den nybyggda tillverkningslinjen i Utansjö för CTMP har startats. Lars Blecko underströk att investeringen är kostnadseffektiv genom att en väsentlig del av den nu nerlagda magnefitlinjen har kunnat användas. Han räknar med att detta har sänkt kostnaden för investeringen med ca 70 procent. Han konstaterade även att tidplanen har hållits. Lars Blecko sade vidare att även om första kvartalet 2005 var svagt är det ändå en markant förbättring jämfört med sista kvartalet 2004 då förlusten efter finansnetto låg på 66 MSEK.

Angående helåret 2004 konstaterade Lars Blecko att det operativt var ett bra år för koncernen med hög tillgänglighet i bruken och produktionsrekord på flera enheter. Efterfrågan på massa och därmed leveranserna ökade. Vad som var problematisk var den låga dollarkursen och att masspriserna fluktuerade på en låg nivå.

Kraftfulla strukturåtgärder

Under året vidtog koncernen kraftfulla strukturåtgärder genom att avveckla den förlusttyngda verksamheten vid sågverket Rockhammar Timber samt att avveckla den olönsamma magnefittillverkningen vid Utansjö Bruk. Dessa åtgärder orsakade engångskostnader om 116 MSEK, konstaterade Lars Blecko. Han räknar med att effekterna av det kostnadsbesparingsprogram som inleddes 2003 och inkludera strukturåtgärderna och som slutfördes under början av 2005, årligen kommer att bidra med ca 100 MSEK till resultatet.

Massaleveranserna i världen ökade under 2004. För den största ökningen stod Kina, som under flera år har varit en växande och allt viktigare marknad. När det gäller kostnadsbilden för att producera pappersmassa konstaterade Lars Blecko att Sverige och därmed Rottneros hävdar sig väl på världsmarknaden för både för sulfatmassa och CTMP. För bägge kvalitéerna ligger Sverige väl under kostnaden i Nordamerika för massa levererad till den för Rottneros så viktiga europeiska marknaden. Avseende sulfatmassa, och då kortfibrig euaklayptusmassa, är dock Brasilien en svår konkurrent kostnadsmässigt. Han räknar dock med att de volymer som produceras där inte når den europeiska marknaden i någon stor utsträckning, utan framför allt är avsedda för den asiatiska marknaden.

Rottneros har sedan några år tillbaks en strategi att alltid sträva efter att visa ett positivt resultat. Genom en aktiv finansiell säkringsstrategi lyckades detta under 20 kvartal i följd. I och med tredje kvartalet 2004 bröts denna trend tillfälligt, konstaterade Lars Blecko. Orsaken har varit den låga dollarkursen och strukturkostnader av engångskaraktär. Till dessa räknar han även den kraftiga förlusten på magnefitmassan i Utansjö eftersom lagret nu är avvecklat eller nerskrivet. Han konstaterade att säkringsstrategin sedan den infördes år 2000 har bidragit med mer än 300 MSEK till resultatet.

Stark efterfrågan under 2005

Angående marknadsutsikterna inför resten av 2005 konstaterade Lars Blecko att det trots en förväntad stark efterfrågan på massa under större delen av året finns ett antal osäkerhetsfaktorer. Bland dessa märks utvecklingen av dollarn samt Västeuropas konjunktur och pappersmarknad. Dessutom tillkommer ny kapacitet för eukalyptusmassa i Sydamerika. Den nordamerikanska marknaden tror Lars Blecko blir stark.

För Rottneroskoncernens del kommer tillgängligheten hos bruken att stå i fokus, liksom det fortsatta arbetet med att utveckla nya kunder och marknader inom ramen för nischstrategin samt att dra nytta av de lägre kostnader som strukturåtgärderna har resulterat i.

Angående resultatet för helåret 2005 konstaterade Lars Blecko följande:

” Första kvartalet 2005 har inneburit en förstärkning av massamarknaden jämfört med fjärde kvartalet föregående år men förstärkningen har varit svagare än förväntat.

Bolaget förväntar sig att den positiva marknadssituationen med prisökningar i USD fortsätter under större delen av 2005. Osäkerheten beträffande USD utvecklingen är betydande, emellertid förväntas ett svagt positivt resultat efter finansnetto för 2005 som helhet.”

VINSTDISPOSITION

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 2004 om 36 042 894 kr motsvarande 0,20 (0,30) per aktie medan 644 343 894 kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara den 29 april och utdelningen beräknas utsändas från VPC den 4 maj 2005.

STYRELSE

Vid bolagsstämman omvaldes styrelseledamöterna Bengt Nordin, Lars Blecko, Lennart Nellbeck, samt Johan Holmgren, Ingrid Lindquist och Johan Wetter. Som suppleant nyvaldes Torsten Körsell.

ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av maximalt 10 % utestående aktier. Vidare bemyndigade bolagsstämman styrelsen att även överlåta egna aktier. I samband med ett konstituerande styrelsemöte, som ägde rum i anslutning till stämman bemyndigade styrelsen ledningen att inleda återköpsprogrammet.

VALBEREDNING

Bolagsstämman beslutade att nomineringskommittén skall ersättas av en valberedning enligt nedan.

Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ledamöter som representanter för bolagets två största aktieägare per den 30 september varje år. Nomineringskommittén skall tillsättas snarast.

STYRELSENS UTSKOTT

Styrelsen bemyndigades att inom sig utse ledamöter till Revisionsutskottet, Finansutskottet och Ersättningsutskottet

För ytterligare information, Lars Blecko, verkställande direktör, 070-641 49 10.

Upplands Väsby 2005-04-26

Rottneros AB (Publ.)

Rottneroskoncernen, som är noterad på Stockholmsbörsen, är en av världens ledande ointegrerade producenter av pappersmassa för avsalu. I koncernen ingår moderbolaget Rottneros AB, fem massabruk i Sverige och Spanien samt företag för råvaruanskaffning i Lettland och Portugal. Koncernen har även marknadsbolag i Tyskland och Belgien. Produktionskapaciteten uppgår till 700 000 ton. Koncernen har ca 835 anställda och omsätter ca 2.400 MSEK.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')