ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2006-04-27, 08:54
 - Icke regulatorisk

Operativa mål

Rottneros har sex operativa mål. Massaproduktionen ska vara vår kärnverksamhet, vi ska vara världs-ledande på mekaniska massor och vara en ointegrerad massaleverantör som arbetar enligt en nisch-strategi. Vidare ska vi ha en stark finansiell ställning oavsett konjunkturläge, vi ska växa både orga-niskt och genom förvärv och vi ska sprida riskerna – senast genom vårt nya affärsområde Rottneros Packaging. Det sade Rottneros koncernchef Lars Blecko på årsstämman som ägde rum i Sunne den 26 april.

När 2005 summerades konstaterade han att årets resultat, en förlust på 103 MSEK efter finansnetto naturligtvis är otillfredsställande men att resultatet har belastats med 70 MSEK för engångskostnader i samband med omstruktureringen av Utansjö Bruk vilket innebär att den olönsamma magnefittill-verkningen har lagts ner. Vidare har en sämre prisutveckling än förväntat och höga energipriser på-verkat resultatet negativt.

På den mer offensiva sidan har den nya CTMP-anläggningen startats, trimmats in och kommit i full produktion under första kvartalet 2006. Vidare konstaterade Lars Blecko att produktions- och leve-ransrekord har satts vid flera av koncernens bruk.

El-kostnaden största problemet

Den kostnadspost som för närvarande är mest problematisk för Rottneros är energin. Koncernen är en av landets största förbrukare av el och en höjning av elkostnaden med 10 öre per kWh påverkar resultatet med 90 MSEK. Kostnaden för bolaget stiger ytterligare i takt med att nuvarande elprissäk-ringar klingar av. Dessutom har koncernens elförbrukning stigit med ca 60GWh genom övergången från magneiftproduktion till CTMP i Utansjö.

Problemet förstärks ytterligare av att elpriserna i Sverige stiger mer än i konkurrentländerna. För när-varande finns inte heller några tecken som tyder på en snar förbättring. Detta beror dels på en energi-politik som missgynnar basindustrierna, dels på en dåligt fungerande konkurrens inom elmarknaden på producentsidan. För att i någon mån motverka problemet har Rottneros gått in i nybildade BasEl – ett företag som ska importera och producera kostnadseffektiv el. Vi kommer även att investera i ökad egen elproduktion vid Vallvik, sade Lars Blecko.

Avseende vedråvara äger vi ingen egen skog utan är helt beroende av goda relationer med långsiktiga leverantörer. Som ett komplement till de svenska och spanska inköpsorganisationerna har vi dotter-bolag i Lettland och Portugal vars uppgift är att köpa in ved. Stormen Gudrun i början av 2005 orsa-kade en viss obalans på vedmarknaden vilket ledde till högre transportkostnader, ökad konkurrens på lövträved samt ökad import från Ryssland. Sammantaget steg våra vedkostnader som en följd av stor-men.

Investeringarna under 2005 uppgick till 234 MSEK jämfört med drygt 280 MSEK under 2004. Lars Blecko konstaterade att dessa i allt väsentligt avser den nya CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk som invigdes officiellt av kung Carl XVI Gustaf i oktober.

Första kvartalet belastas med kraftigt höjda elkostnader

Lars Blecko presenterade resultatet för första kvartalet 2006 som visade på en förlust efter finansnetto på 43 MSEK jämfört med en förlust på 24 MSEK för motsvarande period föregående år. Resultatet har belastats med reserveringar på 27 MSEK med anledning av det nya besparingsprogram som of-fentliggjordes i början av februari. Han kunde konstatera att resultatet har påverkats negativt av kraf-tigt höjda elkostnader och av uteblivna prishöjningar under första halvan av rapportperioden.

Till följd av de höga elpriserna har ett besparingsprogram fastlagts. Det innebär besparingar på 100 MSEK . En följd av detta är att antalet tjänster i koncernen kommer att minska med ca 70.

Rottneros Packaging – nytt affärsområde

Lars Blecko presenterade även koncernens nya affärsområde – Rottneros Packaging som i ett första skede ska producera livsmedelsförpackningar av pappersmassa för kyld och fryst mat. Verksamheten bygger på asiatiskt teknologi kombinerat med vårt massakunnande. Genom den nya verksamheten sprider vi vår riskexponering in i livsmedelsbranschen som är relativt okänslig för konjunktursväng-ningar. Målet är att inom en femårsperiod uppnå en försäljning av ca 500 miljoner förpackningar per år och en omsättning på ca 300 MSEK, konstaterade han.

Enligt Lars Blecko har marknaden inte utvecklades som förväntat under 2005. Den har präglats av överutbud med en svag prisutveckling som följd. Det tillkom ny kapacitet på världsmarknaden under året. I Kanada lades kapacitet dock ned som en följd av den svaga marknaden. Han noterade dock att marknaden har utvecklats positivt hittills i år.

Rottneros aktiekurs sjönk med drygt 9 procent under 2005 från 7,50 till 6,80 SEK. Dock kunde Lars Blecko glädjas åt den positiva utvecklingen under de senaste månaderna som innebär att kursen ligger på drygt 8 SEK.

God efterfrågan

Inför återstoden av 2006 räknar Lars Blecko med fortsatt god efterfrågan på papper och pappersmas-sa och att Kinas importbehov kommer att vara fortsatt stort. Genom den nedlagda kapaciteten i Ka-nada blir balansen på marknaden bättre än under 2005. Trots att ny kapacitet kommer från Sydameri-ka under andra halvåret räknar han med prishöjningar globalt.

För Rottneros del konstaterade han utan att lämna någon prognos bland annat att:

* utgångsläget är bra genom en stark finansiell ställning

* oro inför kraftigt höjda elpriser

* anläggningarna är i god kondition

* den nya CTMP-anläggningen i Utansjö är intrimmad.

* prisutvecklingen på massa har varit positiv hittills i år

ORO FÖR HÖGA ELPRISER

Rottneros årsstämma uttrycker sin oro över elprisernas snabba höjning till nivåer som allvarligt hotar Rottneros slip- och CTMP-fabriker. Med nuvarande el-prisnivå kommer framtiden att påverkas, med uteblivna investeringar och risk för utslagning av väl fungerande anläggningar som är dominerande arbetsgivare på sina orter som följd. Förutom förlorade arbetstillfällen skulle detta också innebära en omfattande kapitalförstöring. Årsstämman utgår dock från att frågan får en samhällsekonomiskt ac-ceptabel lösning och ansluter sig till ett uttalande i Dagens Industri från oberoende elhandlare och sex tunga företrädare för konsumentintressen, ”Sverige måste agera mot extrema elpriser”. (Dagens Indu-stri 31 mars 2006)

VINSTDISPOSITION

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verksam-hetsåret 2005 om 18 021 246 kr motsvarande 0,10 (0,20) per aktie medan 559 279 236 kronor balan-seras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara den 2 maj och utdelningen be-räknas utsändas från VPC den 5 maj 2006.

STYRELSE

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Lars Blecko, Johan Holmgren, Ingrid Lindquist, Len-nart Nellbeck och Bengt Nordin. Ledamöterna Ingrid Westin Wallinder och Torsten Körsell (f d suppleant) nyvaldes. Bengt Nordin valdes till ordförande.

BEMYNDIGANDE ATT ÖVERLÅTA EGNA AKTIER

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bola-gets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ledamöter varvid ordföranden inte skall vara ordförande i valberedningen. Av de oberoende ledamöterna skall en vara representant för bolagets största aktieägare samt en vara representant för en av bolagets övriga fyra största aktieägare.

STYRELSENS UTSKOTT

Bemyndigande för styrelsen att inom sig utse ledamöter till Revisionsutskottet, Finansutskottet och Ersättningsutskottet.

Upplands Väsby 2006-04-26

Rottneros AB (Publ.)

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rock-hammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spani-en verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruan-skaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har 804 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor .

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')