BESLUT OM BESPARINGSPROGRAM VID BRUKEN I ROTTNEROS OCH UTANSJÖ UPPSKJUTET PÅ GRUND AV OKLAR ENERGIPOLITIK

2006-07-25, 08:45
 - Icke regulatorisk

Effekten av de höga elpriserna och prognoserna som pekar på fortsatt höga spotpriser på el inne-bär att besparingsprogrammets omfattning och struktur i de mekaniska massabruken i Rottneros och Utansjö behöver utvärderas ytterligare, meddelar Rottneroskoncernen i sin halvårsrapport.

Kostnadsökningen för Rottneros på grund av höjt elpris kommer för 2006 att uppgå till närmare 100 MSEK jämfört med 2005 trots att en betydande del av elförbrukningen är prissäkrad. Kost-nadsbilden befaras förvärras ytterligare under 2007 när effekterna av gjorda säkringar avtar.

- Trots att regeringen under sommaren har indikerat åtgärder för att snabbt rätta till en dåligt fun-gerande elmarknad kvarstår många frågetecken om prisutvecklingen på el för basindustrin, som på dagens nivåer utgör ett omedelbart hot för verksamheten vid bruken i Rottneros och Utansjö, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

Beslut om besparingsåtgärder vid de ovannämnda bruken kommer att tas senast under septem-ber.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 070/641 49 10

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')