PÅ GRUND AV HÖGA ELPRISER INLEDER ROTTNEROS FÖRHANDLINGAR OM NEDLÄGGNING AV UTANSJÖ BRUK MED AVSIKT ATT FLYTTA ANLÄGGNINGEN UTOMLANDS

2006-08-30, 09:41
 - Icke regulatorisk

De dramatiskt höjda elpriserna har gjort att det inte finns förutsättningar att uppnå lönsamhet vid Utansjö Bruk. Så sent som i april 2005 togs en ny tillverkningslinje för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i bruk. Sedan beslutet om att investera 300 MSEK i CTMP-anläggningen fattades under våren 2004 har elpriset stigit från 23 öre/kWh till drygt 70 öre/kWh.

Rottneros styrelse och ledning konstaterar att eftersom det för närvarande inte finns några förut-sättningar att få en varaktigt acceptabel elprisnivå kommer man att inleda förhandlingar med facket om att avveckla verksamheten vid Utansjö Bruk. Avsikten är att flytta anläggningen till ett land med lägre och stabilare elpriser.

Åtgärden är en utvidgning av det besparingsprogram som offentliggjordes i februari i år. Då med-delade koncernen att ett besparingsprogram på 100 MSEK med särskild fokus på rörliga kostna-der inkluderande en reduktion av bemanningen med ca 70 tjänster skulle genomföras. Program-met har nu alltså utvidgats till att omfatta hela verksamheten vid Utansjö Bruk.

– De av våra enheter som har drabbats hårdast av de orimligt höga elpriserna är bruken i Rottne-ros och Utansjö. Bägge producerar mekanisk massa, en process som är mer energikrävande än vår produktion av kemisk massa men har stora miljövärden, bl a genom att skogsråvaran utnyttjas nästan dubbelt så effektivt säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

– Skälet till att vi väljer verksamheten i Utansjö är att anläggningen är toppmodern och förhållan-devis enkel att demontera och att bruket ligger vid havet vilket är fördelaktigt ur transportsynpunkt. Därför blir en eventuell flyttning kostnadseffektiv. Verksamheten vid Rottneros Bruk berörs inte för närvarande, utöver att vi har infört investerings- och anställningsstopp vid bruket.

– Att tvingas lägga ner en fabrik som är viktig för en hel bygd är naturligtvis oerhört smärtsamt.

Vi har ett välinvesterat och väl fungerande bruk med kompetenta medarbetare, god råvarutillgång, bra kundstruktur, en bra marknad och ett bra orderläge. Hade vi haft en fungerande elmarknad med rimliga priser hade vi haft goda möjligheter att lyckas. Skulle förutsättningarna ändras kan beslutet omprövas, säger Lars Blecko.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 070/641 49 10

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottne-ros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Kon-cernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsme-del. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')