ROTTNEROS TILLBAKAVISAR YRKANDE PÅ BIORENING VID VALLVIKS BRUK

2006-05-24, 12:10
 - Icke regulatorisk

Vallviks Bruk anmodades i en miljödom i maj 2003 att bygga anläggningen. Denna var knuten till tillverkningen av den blekta massakvaliteten TCF. Produktionen av TCF upphörde vid utgången av 2005 eftersom försäljningen har minskat kraftigt under de senaste åren.

Kemiska och biologiska tester som har utförts på fabrikens avloppsvatten visar att dessa inte orsakar någon mätbar negativ påverkan på miljön. Länsstyrelsen har trots detta yrkat på att en bioreningsan-läggning för rening av processavloppsvatten skall tas i drift senast den 30 oktober 2007, ett yrkande som nu alltså har avvisats.

- Mätningar som har utförts i Ljusnefjärden, den del av Bottenhavet som tar emot processvatten från Vallviks Bruk, visar att fjärden är i mycket gott skick och att biorening inte har någon mätbar positiv-inverkan på den marina miljön, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

- En biorening skulle snarare öka den totala miljöbelastningen genom höjd elförbrukning, fler trans-porter och därmed ökade utsläpp av koldioxid. Vi har bioreningsanläggningar där de gör nytta, bland annat vid våra bruk i Rottneros och Rockhammar, säger Lars Blecko vidare.

Redan 2001 - efter en dom i Miljödomstolen i Östersund - inleddes ett investeringsprogram på 115 MSEK i Vallvik. Programmet omfattade främst interna processåtgärder i syfte att åstadkomma en förbättring av miljön. Investeringarna, som slutfördes 2003, har resulterat i att utsläppen till vatten av syreförbrukande ämnen (COD) har minskat med 15 procent.

Länsstyrelsens och Rottneros yrkanden kommer nu att prövas av Miljödomstolen i Östersund. I an-slutning till prövningen kommer Rottneros att presentera ytterligare underlag som stöd för sitt tillbakavisande.

Upplands Väsby 2006-05-24

Bilaga: Bakgrund till beslutet

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 08/590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rock-hammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spani-en verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruan-skaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar för livsmedel av pappersmassa. Koncernen har ca 800 anställda och omsätter ca 2,4 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')