ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB

2007-04-26, 08:58
 - Icke regulatorisk

Stora utmaningar

2006 bjöd på ett flertal stora utmaningar för Rottneros. Vi har haft en lång period utan en riktig högkonjunktur, el-priserna var oacceptabelt höga och vedpriserna var höga under senare delen av året. Detta främst beroende på störningar i virkesflödet som en följd av fuktigt och varmt väder i Sverige, Baltikum, Finland och västra Ryssland. Det konstaterade Rottneros VD Lars Blecko i sitt anförande på årsstämman som ägde rum i Sunne onsdagen den 25 april.

Han konstaterade även att resultatet för 2006, minus 23 MSEK efter finansnetto, var otillfreds-ställande även om trenden vände under slutet av året, vilket resulterade i en vinst på 21 MSEK för sista kvartalet. Till det positiva under 2006 hör att Rottneros har en stark balansräkning med en soliditet på 57 procent och att koncernen som ett resultat av det besparingsprogram som of-fentliggjordes i februari 2006, har minskat kostnaderna med 40 MSEK under 2006.

När Lars Blecko summerade 2006 sade han att den pågående investeringen i en ny ångturbin vid Vallviks bruk i kombination med effektivare energianvändning kommer att minska koncernens energiförbrukning per ton med nära 20 procent under 2008. Han framhöll även att Rottneros satte nytt produktionsrekord under året samt att koncernen under året inledde produktion av livsmedelsförpackningar av massafibrer under varumärket SilviPak. Vidare konstaterade Lars Blecko att koncernen under hösten inledde förhandlingar med de fackliga organisationerna om att upphöra med driften vid Utansjö Bruk och flytta anläggningen utomlands som en följd av de höga el-priserna i Sverige

Strategiska åtgärder

Lars Blecko redogjorde för ett antal strategiska åtgärder som ska leda till ett bättre resultat.

§ Det pågående besparingsprogrammet, ska genom bl a energibesparingar, höjd produktivitet, effektivare råvaruutnyttjande och sänkta fasta kostnader resultera i besparingar om 100 MSEK år 2008. För 2007 planeras besparingarna nå upp till 85 MSEK.

§ Nischstrategin, som koncernen har tillämpat sedan en längre tid, ska intensifieras ytterligare, bl a genom ökad satsning på teknisk marknadsföring, ökat Europafokus för säljorganisa-tionen och förstärkta supportfunktioner för kunderna.

§ Energieffektiviseringen som under 2006 ledde till minskad energiåtgång per ton massa med 6 procent, ska fortgå vilket kommer att leda till en minskning så att koncernen under 2008 förbrukar 20 procent mindre el per producerat ton massa. Detta ska bl a uppnås genom besparingar, utbyggnad av egen kraft och teknisk utveckling.

§ I mars meddelades att Rottneroskoncernen och det sydafrikanska skogsägarföretaget NCT har träffat en avsiktsförklaring om att tillsammans utvärdera möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Syd-afrika. Om utvärderingen utfaller positivt skulle det innebära att CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk flyttas till Sydafrika. Om ett avtal ingås med NCT vid årsskiftet 2007/2008 skulle en ny fabrik kunna tas i bruk under 2009, vilket innebär att Utansjö Bruk körs i nu-varande omfattning till slutet av 2008. Den del av Utansjö Bruk som är aktuell att flytta är CTMP-anläggningen, som togs i drift så sent som i april 2005. Förhandlingar om ned-läggningen pågår fortfarande och någon definitiv plan har ännu inte upprättats. Fördelar-na med en etablering i Sydafrika är bl a god vedtillgång, en bra infrastruktur i Richards Bay där fabriken planeras ligga. I Sydafrika finns en etablerad pappersindustri samt låga energi- och vedpriser.

§ Under 2006 startades affärsområdet Rottneros Packaging för tillverkning av livsmedelsför-packningar av fibermassa under varumärket SilviPak. Syftet var att motverka beroendet av massakonjunkturen och USD-kursen. Vi vet nu, ett år efter lanseringen, att affärsidén och produkten håller. Vi levererar nu löpande till flera kunder och överväger möjligheten att inleda produktion av förpackningar även i Spanien.

El och vedpriserna problematiska

Lars Blecko redogjorde även för koncernens situation avseende el. Rottneros är en av landets största förbrukare av el och kostnaden stiger i takt med att säkringarna av elpriset klingar av. För 2007 är ca 90 procent av förbrukningen säkrad till 31 öre/kWh, men sedan klingar de av igen beroende på att det inte har varit möjligt att knyta långsiktiga avtal på en rimligt prisnivå.

Lars Blecko underströk att elpriserna i Sverige stiger mer än i konkurrentländerna och att detta dels beror på energipolitiken och dels på en dåligt fungerande konkurrens i producentledet, vilket missgynnar basindustrierna och utgör ett allvarligt hot mot produktionen av mekanisk massa.

Avseende vedråvara konstaterade Lars Blecko att problemen trots långsiktiga relationer med skogsägare och egna inköpsorganisationer i Baltikum och Portugal är både kortsiktiga och lång-siktiga. På kort sikt har priserna påverkats av den varma väderleken i Sverige, Baltikum och Ryss-land, av stormen ”Per” och att det för närvarande råder stor efterfrågan på ved i såväl pappers- och massa som sågverksindustrierna. På lång sikt är problemen främst ryska exporttullar på ved-råvara, konkurrens från bioenergimarknaden samt effekterna av stormarna ”Gudrun” och ”Per”.

Bra kassaflöde

Lars Blecko återkom till resultatet för 2006 och konstaterade att en förlust på 23 MSEK natur-ligtvis är otillfredsställande men att fjärde kvartalet var den första perioden sedan andra kvartalet 2005 som visade vinst. Viktigt att notera är att kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats väsentligt och att den förbättrades med 204 MSEK jämfört med 2005. Detta har an-vänts till att minska skuldsättningen vilket har resulterat i soliditeten på 57 procent.

Resultatet för första kvartalet 2007, en vinst efter finansnetto på 14 MSEK, är enligt Lars Blecko för lågt men ändå acceptabelt. Kvartalet har präglats av en stark marknad, bra produktions- och leveransvolym men kraftigt höjda kostnader för ved. Han konstaterade att Besparingsprogram-met resulterat i sänkta kostnader under kvartalet med cirka 15 MSEK.

Flera styrkefaktorer

Lars Blecko ser ett flertal styrkefaktorer inför 2007:

§ Marknaden är fortfarande positiv och välbalanserad

§ Kassaflödet och den finansiella ställningen är stark

§ Produktionsvolymen är hög

§ Besparingsprogrammet fungerar bra

§ En lösning för Utansjö är initierad

§ Koncernen ser en tillväxt inom förpackningsområdet

Han konstaterade dock att elprissituationen, trots idogt arbete med att försöka få en lösning, är oförändrad med långsiktigt höga priser. Cirka 90 procent av förbrukningen är säkrad till 31 öre under 2007. Vedfrågan ser Lars Blecko som den stora utmaningen under 2007 med fortsatt höga priser och ökad konkurrens om veden från bränslesektorn. I detta avseende ser han Rottneros 50-procentiga andel mekanisk massa som en fördel eftersom denna process utnyttjar nästan hela vedråvaran. Tyvärr belastas detta område av de höga elpriserna.

Inför 2007 ser Lars Blecko elpriserna, den svaga USD-kursen och vedpriserna som problematis-ka, medan han ser Rottneros starka finansiella ställning, en balanserad marknad med stigande priser, anläggningar i bra skick och ett besparingsprogram som styrkefaktorer.

Även om mycket ser positivt ut för närvarande konstaterade Lars Blecko att det är svårt att be-driva mekanisk massaproduktion i Sverige och att det är därför Rottneros sprider riskerna genom tillverkning av livsmedelsförpackningar och planer på etablering i Sydafrika.

VINSTDISPOSITION

Stämman fastställde styrelsens och verkställande direktörens förslag om en utdelning för verk-samhetsåret 2006 om 18 021 246 kr motsvarande 0,10 (0,10) per aktie medan 618 501 610

kronor balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara den 30 april och utdelningen beräknas utsändas från VPC den 4 maj 2007.

STYRELSE

Vid årsstämman omvaldes styrelseledamöterna Lars Blecko, Johan Holmgren, Ingrid Lindquist, och Bengt Nordin och Ingrid Westin Wallinder och samt nyval av Per Eiritz, Rune Ingvarsson och Kjell Ormegard. Bengt Nordin valdes till ordförande.

REVISOR

Vid årsstämman omvaldes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, till revisor för en period av fyra år till slutet av årsstämman 2011 med den auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig tills vidare.

BEMYNDIGANDE ATT ÖVERLÅTA EGNA AKTIER

Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats un-der bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt två ledamöter varvid ordföranden inte skall vara ordförande i valberedningen. Av de oberoende ledamöterna skall en vara representant för bolagets största aktieägare samt en vara representant för en av bola-gets övriga fyra största aktieägare.

STYRELSENS UTSKOTT

Bemyndigande för styrelsen att inom sig utse ledamöter till Revisionsutskottet, Finansutskottet och Ersättningsutskottet.

Upplands Väsby 2007-04-25

Rottneros AB (Publ.)

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')