ÅTGÄRDSPROGRAM VID ROTTNEROS BRUK

2007-07-27, 08:44
 - Icke regulatorisk

Den planerade personalminskningen är ett led i det koncernövergripande besparingsprogram på 100 MSEK med fokus på rörliga kostnader som offentliggjordes i februari 2006. Besparingseffek-ten för 2007 beräknas uppgå till ca 85 MSEK.

- Åtgärden, som alltså även innehåller en investering, är ett viktigt led i att göra Rottneros Bruk kostnadseffektivt, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko. Han understryker dock att långsiktigt höga elpriser fortfarande utgör ett hot mot produktionen av energiintensiv mekanisk pappersmas-sa som tillverkas vid Rottneros Bruk.

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef, telefon +46 8 590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsom-råde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Kon-cernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')