DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2007

2007-10-25, 09:30
 - Regulatorisk

· Resultatet efter finansnetto för de första nio månaderna 2007 uppgick till -63 (-44) MSEK.

· Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet 2007 uppgick till -82 (1) MSEK. Kvartalet har belastats med kostnader om cirka 30 MSEK för årliga underhållsstopp vid bruken i Vallvik och Rottneros. Avsättning har skett med 10 MSEK i tredje kvartalet för att genomföra personalreduktioner om cirka 30 tjänster i Rottneros.

· Ökade kostnader för vedråvara samt vedbrist har påverkat resultatet januari till september negativt med 141 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. De höga priserna på ved väntas bestå under resterande del av året.

· Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa. Aviserade prishöjningar i USD från och med oktober har etablerats och dessa priser förväntas bestå året ut. Den svaga dollarkursen har dock till stor del motverkat dessa prishöjningar.

· I projekt Sydafrika pågår en huvudstudie som skall vara färdig i början på 2008. Rottneros kommer, om projektet genomförs, att bli delägare i ett fristående bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet.

· Beslutet att investera i en ny produktionsanläggning för SilviPak i Miranda har ytterligare ökat marknadsintresset för denna nya förpackningstyp.

· Rottneros VD Lars Blecko meddelade den 2 oktober att han lämnar Rottneros för att tillträda som VD för värdehanteringsföretaget Loomis, som är ett dotterbolag till Securitas. Lars Blecko har varit koncernchef för Rottneros sedan hösten 1999.

· Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Marknaden för samtliga massakvaliteter har fortsatt att utvecklas positivt under 2007. Leveransutnyttjandet för blekt kemisk massa i världen för perioden januari-augusti var 94 % (96 % för motsvarande period 2006). Produktionsutnyttjandet för samma period var 95 % (96 %).

Priset för blekt långfibrig kemisk massa uppgick genomsnittligt under januari-september till USD 777 per ton (juli-september USD 803 per ton). Prishöjningar har genomförts successivt under tredje kvartalet vilket innebär att priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) höjts till 830 USD/ton. För kortfibrig kemisk massa har priset höjts under tredje kvartalet från USD 700 till USD 720.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 2 945 000 ton, och vid augusti månads utgång preliminärt 3 144 000 ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 730 per ton. Priset har under året höjts vid flera tillfällen och under tredje kvartalet har ytterligare prishöjningar genomförts till USD 830 per ton. Marknaden för långfibrig kemisk massa har fortsatt att utvecklas starkt under kvartalet och i dagsläget råder en bra balans mellan utbud och efterfrågan.

Leveransutnyttjandet på marknaden under perioden januari-augusti var 95 % (96 % för motsvarande period 2006), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 96 % (95 %). För perioden juli-augusti var leveransutnyttjandet 96 % (92 % under juli-augusti 2006), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 100 % (96 %).

Kortfibrig kemisk massa (som tillverkas i Miranda)

Priset för eukalyptusmassa (BEK) har under året höjts från USD 670 per ton till USD 720 per ton. Det genomsnittliga priset för perioden januari-september uppgick till USD 686 per ton och för juli-september USD 710 per ton. Från och med oktober har ytterligare prishöjningar annonserats och priset för eukalyptusmassa höjs till USD 750 per ton.

Leveransutnyttjandet under perioden januari-augusti var 92 % (96 % för motsvarande period föregående år), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 93 % (97 %). För perioden juli-augusti var leveransutnyttjandet 92 % (90 % under juli-augusti 2006), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 94 % (96 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros, Rockhammar och Utansjö)

Priserna för kortfibrig CTMP har under tredje kvartalet höjts i motsvarande grad som priset för kortfibrig kemisk massa, dvs. USD 20. Från och med oktober har ytterligare prishöjningar aviserats och priset för eukalyptusmassa höjs med USD 30 per ton. Perioden har kännetecknats av såväl god efterfrågan som hög produktion. Leveransutnyttjandet för perioden januari-augusti var 98 % (99 % för samma period 2006), och produktionsutnyttjandet var 96 % (95 %).

Leveransutnyttjandet för perioden januari-september var 98 % (100% för samma period 2006), och produktionsutnyttjandet var 96 % (95 %).

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd produktionskapacitet på drygt 700 000 ton per år. Produktionen under årets första nio månader uppgick till 540 100 (517 800) ton, en ökning med 4 %. Produktionen under tredje kvartalet uppgick till 177 900 (167 700) ton, en ökning med 6 %. Räknat över en rullande tolvmånaders period uppgår produktionen till 721 000 ton vilket utgör rekord. Produktionen under året, främst det första kvartalet, har störts av brist på vedråvara. Årliga underhållsstopp har genomförts i Vallvik och Rottneros under tredje kvartalet och kommer att genomföras i Miranda och Utansjö under fjärde kvartalet. Samtliga kostnader för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genomförs.

Utleveranserna under de första nio månaderna 2007 uppgick till 540 600 (520 600) ton, vilket är 20 000 ton mer än föregående år. Under tredje kvartalet uppgick utleveranserna till 164 500 (168 700) ton.

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')