ROTTNEROS BYGGER NY FÖRPACKNINGSFABRIK I SPANIEN

2007-07-27, 08:45
 - Icke regulatorisk

Skälet till beslutet är att kapaciteten vid den nuvarande produktionsanläggningen, som ligger vid Rottneros Bruk i Värmland, inte räcker till för att möta efterfrågan. Med den nya fabriken kommer behovet för den närmaste 2-3 åren att täckas.

- Vi förhandlar för närvarande med flera stora europeiska kunder och för att svara mot deras be-hov krävs det en väsentlig utökning av kapaciteten. Att ha mer än en produktionsanläggning har dessutom varit ett krav från de flesta kunder, säger Lars Blecko.

Att Rottneros väljer att bygga fabriken vid massabruket i Miranda beror dels på att den befintliga infrastrukturen kan utnyttjas, dels på att det geografiska läget är lämpligt för leveranser till övriga delar av Europa.

Rottneros inledde produktion av massafiberbaserade livsmedelsförpackningar med varumärket SilviPak under våren 2006. Förpackningen har goda isoleringsegenskaper och lämpar sig mycket väl för kylda och frysta produkter som värms i ugn eller mikrovågsugn. Vad som bland annat skil-jer SilviPak från förpackningar av plast och aluminium är de mycket positiva miljöegenskaperna.

Ytterligare information: Lars Blecko, koncernchef, telefon +46 8 590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsom-råde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Kon-cernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')