ROTTNEROS-KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

2007-07-27, 08:38
 - Regulatorisk

· Resultatet efter finansnetto för det första halvåret 2007 förbättrades med 64 MSEK och uppgick till 19 (-45) MSEK.

· Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet 2007 uppgick till 5 (-2) MSEK.

· Ökade kostnader för vedråvara samt vedbrist har påverkat resultatet för första halvåret negativt med 75 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. De höga priserna på ved väntas bestå under resterande del av året.

· Som en del i besparingsprogrammet har styrelsen fattat beslut om att ge ledningen i uppdrag att inleda förhandlingar om att genomföra personalminskningar vid Rottneros Bruk med cirka 30 tjänster. För att möjliggöra en personalreduktion föreslås en investering med cirka 20 MSEK i ett nytt kontrollrum och ny utlastningslinje.

· Styrelsen har tagit beslut om att investera i en ny fabrik för produktion av SilviPak, Rottneros förpackningskoncept för kyld och fryst mat. Fabriken uppförs i anslutning till massabruket i Miranda i Spanien. Investeringen uppgår till 50 MSEK och fabriken förväntas tas i drift under andra kvartalet 2008.

· Bolaget förväntar sig en fortsatt stark marknad för massa, med fortsatta prishöjningar under året.

· Bolaget avstår från att lämna en prognos för helåret 2007.

DETTA ÄR ROTTNEROS

Rottneros, med anor tillbaka till 1600-talet, är en fristående och flexibel leverantör av kundanpassad, högkvalitativ pappersmassa. Genom ständig produktutveckling, hög leveranssäkerhet, teknisk support och service anpassar Rottneros sig till krävande kunders behov.

Rottneros har en total produktionskapacitet på drygt 700 000 ton massa per år vid fem fabriker i Sverige och Spanien, vilket innebär att koncernen är en av de tio största leverantörerna i världen av avsalumassa. Ett allt intensivare produktutvecklingsarbete i samklang med kundernas önskemål skall leda till en stabilare och högre lönsamhet över en konjunkturcykel. För att få en utjämning av resultaten över konjunkturcyklerna har koncernen en väl genomarbetad finansiell säkringspolicy.

MASSAMARKNADEN

Marknad och produkter

Marknaden för samtliga massakvaliteter har fortsatt att utvecklas positivt under det första halvåret 2007. Leveransutnyttjandet för blekt kemisk massa i världen för perioden januari – maj var 93 % (96 % för motsvarande period 2006). Produktionsutnyttjandet för samma period var 93 % (95 %).

Priset för blekt långfibrig kemisk massa uppgick genomsnittligt under januari-juni till USD 770 per ton (april-juni USD 785 per ton). Prishöjningar har genomförts successivt under andra kvartalet vilket innebär att priset för långfibrig kemisk massa (NBSK) höjts till 800 USD/ton. För kortfibrig kemisk massa har priset höjts under andra kvartalet från USD 670 till USD 700.

Producentlagren i världen för blekt kemisk massa var vid årets början 3 044 000 ton, och vid maj månads utgång preliminärt 2 900 000 ton.

Långfibrig kemisk massa (NBSK) (som tillverkas i Vallvik)

Priset var vid årets början USD 760 per ton. Under andra kvartalet har ytterligare prishöjningar genomförts till USD 800 per ton. Marknaden för långfibrig kemisk massa har fortsatt att utvecklas starkt under kvartalet och i dagsläget råder brist på denna kvalitet.

Leveransutnyttjandet på marknaden under perioden januari – maj var 95 % (95 % för motsvarande period 2006), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 94 % (93 %). För perioden april – maj var leveransutnyttjandet 95 % (92 % under april – maj 2006), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 92 % (89 %).

Kortfibrig kemisk massa (som tillverkas i Miranda)

Priset för eukalyptusmassa (BEK) har höjts från USD 670 per ton till USD 700 per ton. Det genomsnittliga priset för perioden januari-juni uppgick till USD 675 per ton april-juni USD 685 per ton.

Leveransutnyttjandet under perioden januari – maj var 91 % (98,0 % för motsvarande period föregående år), och produktionsutnyttjandet var under motsvarande period 92 % (98 %). För perioden april – maj var leveransutnyttjandet 93 % (97 % under april – maj 2006), och utnyttjandet av produktionskapaciteten 86 % (93,0 %).

Mekanisk massa och CTMP (som tillverkas i Rottneros, Rockhammar och Utansjö)

Priserna för kortfibrig CTMP har under andra kvartalet höjts i motsvarande grad som priset för kortfibrig kemisk massa, dvs. 30 USD. Perioden har kännetecknats av såväl hög efterfrågan som hög produktion. Leveransutnyttjandet för perioden januari – maj var 100 % (100 % för samma period 2006), och produktionsutnyttjandet var 97 % (96 %).

(För diagram se bifogad fil)

PRODUKTION OCH LEVERANSER

Koncernens fem massafabriker i Rottneros, Rockhammar, Utansjö, Vallvik och Miranda i Spanien har en sammanlagd produktionskapacitet på drygt 700 000 ton per år. Produktionen under första halvåret uppgick till 362 200 (350 100) ton, en ökning med 3 %. Produktionen under andra kvartalet uppgick till 186 100 (175 500) ton, en ökning med 6 %. Räknat över en rullande tolvmånaders period uppgår produktionen till 711 000 ton. Produktionen under första halvåret, främst första kvartalet, har störts av brist på vedråvara vilket även har medfört att underhållsåtgärder i Rottneros och i Utansjö samt att årligt underhållsstopp i Rockhammar har tidigarelagts till det första kvartalet. Även om bristen på vedråvara inte har medfört några produktionsstopp under andra kvartalet så har det medfört omläggning av produktion till tillgängliga vedsortiment. Årliga underhållsstopp planeras i Vallvik och Rottneros under tredje kvartalet och i Miranda och Utansjö under fjärde kvartalet. Samtliga kostnader för underhållsstopp redovisas under den period då stoppen genomförs. De genomförda underhållsstoppen har tillsammans med övriga stopp på grund av bristen på vedråvara reducerat produktionen under det första kvartalet. Då underhållsstoppen i första kvartalet endast flyttats fram räknar bolaget i dagsläget med att antalet stoppdygn under året för underhåll inte skall öka jämfört med föregående år.

Utleveranserna under första halvåret 2007 uppgick till 376 100 (351 900) ton, vilket är 24 200 ton mer än föregående år. Under andra kvartalet uppgick utleveranserna till 193 200 (164 200) ton.

(För tabell se bifogad fil)

Det genomsnittliga kapacitetsutnyttjandet i bruken under perioden uppgick till 101 % (97) fördelat på sulfatmassa 101 % (99), slipmassa 102 % (94) samt CTMP 100 % (96).

FAKTURERING OCH RESULTAT

Januari – juni 2007

Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 519 MSEK (1 315). Verksamheten inom Rottneros Packaging är under uppbyggnad varför någon särredovisning per affärsområde inte lämnas.

Omsättningen för 2007 var 204 MSEK högre än föregående år främst beroende på: ökade leveranser 91 MSEK, svagare USD -143 MSEK samt högre massapris i USD 256 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD ökade från USD 635 till USD 764 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade från 4 816 till 5 305 kr per ton, en förbättring med 10 %. Genomsnittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 617 till USD 674 per ton eller med 9 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK ökade från 4 678 till 4 686 kr per ton, en marginell ökning.

Det pågående besparingsprogrammet har resulterat i kostnadssänkningar under perioden med cirka 45 MSEK och förväntas under 2007 nå upp till den planerade besparingsnivån på 85 MSEK. Elpriset på Nordpool som föregående år steg dramatiskt har under första halvåret genomsnittligt uppgått till 23 öre per kWh. Långsiktigt utgör dock elpriset för kommande år ett fortsatt hot mot den mekaniska massatillverkningen. För åren 2008 och framåt handlas el på Nordpool till cirka 40 öre per kWh.

Tillgången på vedråvara under perioden har på grund av ett flertal faktorer störts vilket har medfört stigande priser på ved både under första och andra kvartalet. Vidare har den knappa tillgången på ved medfört ökade transportkostnader för vedråvara på grund av längre transportsträckor. Sammantaget har kostnaderna för ved ökat med 75 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

I mars meddelades att Rottneroskoncernen och det sydafrikanska skogsägarföretaget NCT har träffat en avsiktsförklaring om att tillsammans utvärdera möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika.

Om utvärderingen utfaller positivt skulle det innebära att CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk flyttas till Sydafrika. Om ett avtal ingås med NCT vid årsskiftet 2007/2008 skulle en ny fabrik kunna tas i bruk under 2009, vilket innebär att Utansjö Bruk körs i nuvarande omfattning till slutet av 2008. Den del av Utansjö Bruk som är aktuell att flytta är CTMP-anläggningen, som togs i drift så sent som i april 2005. Förhandlingar om nedläggningen pågår parallellt med att förutsättningarna för en etablering i Sydafrika utreds. Någon definitiv plan har ännu inte upprättats.

Rottneros kommer om projektet genomförs att bli delägare i ett bolag som har förutsättningar att nå en god lönsamhet samtidigt som projektet beräknas ge en minskad skuldsättning.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 33 MSEK (-45).

De kostnader som huvudsakligen har påverkat resultatet för perioden i jämförelse med samma period föregående år är ökade kostnader för vedråvara med 75 MSEK. Elkostnaderna, inklusive effekten av elsäkringar, har minskat med 20 MSEK under perioden jämfört med motsvarande period 2006. Resultatet under första halvåret 2006 belastades med en avsättning för omstruktureringar med 27 MSEK samt med cirka 10 MSEK för kostnader avseende inkörning av nya nischkvaliteter i Utansjö. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under det första halvåret blev 97 MSEK sämre än föregående år och uppgick till -52 MSEK (45).

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 19 MSEK (-45) och inkluderar ett finansnetto på 14 MSEK (0). Resultat efter skatt uppgår till 9 MSEK (-31). Periodens skattekostnad inkluderar en justering av temporära differenser. Koncernens beräknade skattesats utan denna justering uppgår till cirka 30 procent. Resultatet per aktie efter skatt blev 0,05 SEK (-0,18). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,26 SEK (-0,20).

April – juni 2007 jämfört med april – juni 2006

Koncernens nettoomsättning uppgick till 779 MSEK (615).

Omsättningen för 2007 var 164 MSEK högre än föregående år främst beroende på: ökade leveranser 106 MSEK, svagare USD -63 MSEK samt högre massapris i USD 121 MSEK. Det genomsnittliga priset på långfibrig sulfatmassa NBSK uttryckt i USD ökade från USD 655 till USD 777 medan de genomsnittliga priserna för NBSK-massa omräknat till SEK ökade från 4 846 till 5 340 kr per ton, en förbättring med 10 %. Genomsnittspriset i USD för eukalyptusmassa, BEK, ökade från USD 632 till USD 678 per ton eller med 7 % medan motsvarande genomsnittspriser omräknat i SEK minskade från 4 665 till 4 656 kr per ton.

Koncernens rörelseresultat uppgick till 11 MSEK (-2).

De kostnader som huvudsakligen har påverkat resultatet för kvartalet i jämförelse med samma period föregående år är i huvudsak ökade kostnader för vedråvara med 47 MSEK. Elkostnaderna, inklusive säkringar för el, har minskat med 4 MSEK under kvartalet jämfört med motsvarande period 2006. Utfallet av realiserade säkringsaktiviteter under kvartalet uppgick till -33 MSEK (24).

Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 5 MSEK (-2) och inkluderar ett finansnetto som uppgick till -6 MSEK (0). Resultat efter skatt uppgår till 4 MSEK (2). Resultatet per aktie efter skatt blev 0,02 SEK (0,00). Kassaflödet per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,11).

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')