DOMSJÖ FABRIKER OCH ROTTNEROS UTREDER MÖJLIGHETEN ATT DRIVA RENSERIET VID UTANSJÖ BRUK VIDARE

2008-03-13, 09:06
 - Icke regulatorisk

Renseriet omfattar barkning och flisning av asp- och granvirke och försörjer Utansjö Bruk med cellulo-saflis för CTMP-linjen och barkat och kapat virke till sliplinjen. För närvarande sysselsätter renseriet totalt ca 20 personer.

Domsjö Fabriker, som ligger i Örnsköldsvik ca 8 mil från Utansjö, är intresserade av att disponera renseriet för barkning och flisning av barrvirke, med ett utnyttjande av ca 50 procent av dagens kapaci-tet, vilket skulle sysselsätta ca 10 personer.

Anledningen till Domsjö Fabrikers intresse av renseriet i Utansjö är att den egna renserikapaciteten vid anläggningen i Örnsköldsvik är begränsad. Det pågående utvecklingsprogrammet Domsjö 2010, som bl a innebär investeringar för mer är 500 mkr, leder till en ökad produktionskapacitet och renseriet kommer då att utgöra en flaskhals. Tills dess att denna flaskhals byggts bort, vilket beräknas ske om två till tre år, överväger Domsjö Fabriker möjliga lösningar där ett alternativ kan vara att utnyttja rense-riet i Utansjö.

Såväl Rottneros som Domsjö Fabriker ser gärna att en lösning kommer till stånd som kan innebära viss fortsatt drift i Utansjö.

- Även om det endast handlar om en övergångsperiod på några år och sysselsättningseffekten be-gränsas till ca 10 arbetstillfällen, skulle det vara mycket positivt för bygden och Utansjö som industri-plats, säger Domsjös VD Ola Hildingsson och Olle Dahlin som är VD för Utansjö Bruk i ett gemensamt uttalande.

För ytterligare information kontakta:

Olle Dahlin, VD för Utansjö Bruk, Telefon 070 366 73 00

Ole Terland, VD Rottneros AB. Telefon 070 667 04 03

Ola Hildingsson, VD, Domsjö Fabriker AB. Telefon 070 602 77 99

Rottneros AB

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madei-ras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsom-råde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 720 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

Domsjö Fabriker AB

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker utvecklar, marknadsför och producerar specialcellulosa, etanol och lignosulfonat för den globala marknaden. Omsättningen uppgår till ca 1,3 miljarder kr. Bolaget, vars produktionsanläggningar är belägna strax utanför centrala Örnsköldsvik, sysselsätter 340 personer i Sverige och 25 i Baltikum.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')