NEDLÄGGNINGEN AV UTANSJÖ BRUK GENOMFÖRS UNDER ANDRA KVARTALET 2008

2008-01-09, 08:09
 - Icke regulatorisk

Beslutet om att avveckla Utansjö Bruk togs redan i augusti 2006, då MBL-förhandlingar med de fackliga företrädarna inleddes. Skälet till åtgärden var de dramatiskt höjda elpriserna som hade gjort att det inte fanns förutsättningar att uppnå lönsamhet vid Utansjö Bruk.

Sedan dess har elpriserna sjunkit tillfälligt men priserna ligger från och med 2008 på en långsiktigt oacceptabel nivå. Dessutom har priset på massaved stigit. Rottneros styrelse och ledning konstaterar mot den bakgrunden att det inte finns förutsättningar att driva bruket under hela 2008, vilket var intentionen.

Storleken på de finansiella reserveringar en nedläggning medför kommer att meddelas i samband med bokslutskommunikén den 1 februari. Avsättning avseende nedläggningen kommer att belasta resultatet för första kvartalet 2008. Nedskrivningar som en följd av en värdering av anläggningarnas verkliga värde kommer att belasta 2007. Genom nedläggningen av Utansjö Bruk förbättras Rottneroskoncernens kassaflöde för 2008.

Avsikten har varit att flytta tillverkningslinjen för massa av CTMP-typ till ett land med lägre energipriser och god tillgång till vedråvara till acceptabla priser. Detta har resulterat i att Rottneros och det sydafrikanska skogsföretaget NCT i mars 2007 träffade en avsiktsförklaring om möjligheterna att bygga en gemensamt ägd fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Sydafrika.

Om planerna genomförs innebär det att CTMP-anläggningen vid Utansjö Bruk säljs till ett gemensamt ägt bolag i Sydafrika. En ny fabrik kan vara klar att tas i bruk under 2009. Ett definitivt beslut om investeringen kommer att tas under första kvartalet 2008.

- Grundorsaken till Utansjös problem är de långsiktigt höga svenska elpriserna som drabbar hela den elintensiva basindustrin. Detta i kombination med höga vedkostnader gör att det inte är möjligt att fortsätta med verksamheten i Utansjö, säger Rottneros koncernchef Lars Blecko.

- Det känns naturligtvis oerhört tungt att behöva fatta ett beslut som direkt drabbar 140 medarbetar och indirekt en hel ort. Vi har ett välinvesterat och väl fungerande bruk med kompetenta medarbetare, bra kundstruktur, en bra marknad, ett bra orderläge och tillika ett utmärkt industriellt läge med egen hamn. Jag kan bara beklaga att kostnadsbilden är sådan att det inte går att driva bruket vidare.

Ytterligare information: Koncernchef Lars Blecko, 070/641 49 10

Presskonferens

Media inbjuds till en presskonferens vid Utansjö Bruk kl. 10.00 den 9 januari 2008. Anmälan vid Grinden.

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaru-anskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal samt försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 750 anställda och omsätter ca 2,7 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')