ROTTNEROS AB ERSÄTTER BEFINTLIGT SYNDIKERINGSLÅN

2008-10-23, 18:02
 - Icke regulatorisk

– Det känns oerhört tillfredsställande att vi trots problemen i Utansjö, som har resulterat i nedläggning av bruket, har kunnat refinansiera bolaget på rimliga villkor mitt under den pågående krisen i det internationella banksystemet. Nu har vi säkerställt finansieringen och kan koncentrera oss på framtiden och på att vidareutveckla våra anläggningar och produkter, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

Rottneros har under de senaste fem åren genomfört två besparings- och effektiviseringsprogram, främst för att möta kraftiga kostnadsökningar på energi och vedråvara. Besparingsprogrammen som har sänkt bolagets kostnader med drygt 200 miljoner SEK på årsbasis, har bland annat resulterat i att antalet anställda minskat med cirka 140 samtidigt som ökad produktion har givit ytterliggare produktivitetsförbättringar.

Vidare har bolaget beslutat att lägga ner den starkt förlustbringande massatillverkningen i Utansjö vilket berör ytterligare cirka 140 anställda. Nedläggningen hade en starkt negativ effekt på resultatet under 2007 och första halvåret 2008, med stora nedskrivningar på anläggningstillgångar och avsättningar för nedläggningskostnader.

Förändringsarbetet, som baseras på bolagets detaljerade affärs- och åtgärdsplan och innefattar både besparingsåtgärder och investeringar, fortsätter i syfte att förbättra lönsamheten och produktiviteten i koncernen. Samtidigt strävar Rottneros efter att minska det starka beroendet av USD. Prioriterade åtgärder i detta sammanhang är att genomföra etableringen av en massafabrik i Sydafrika samt utvecklingen av livsmedelsförpackningsverksamheten SilviPak.

Krediten är arrangerad som ett säkerställt lån motsvarande 53,3 miljoner USD och en kreditfacilitet med ett rambelopp på 30 miljoner USD, där alla bolagets nuvarande banker deltar; Banco Bilbao, Danske Bank, DnB Nor, HSH Nordbank och Nordea. Krediten löper på tre år med möjlighet till ett års förlängning. Amortering skall ske med 0,5 miljoner USD per kvartal under 2008 och 2009, samt 1 miljon USD per kvartal därefter. Vid förbättrat kassaflöde kan amorteringstakten öka.

Bolagets detaljerade affärs- och åtgärdsplan har presenterats för långivarna som grund för lånet. Lånefaciliteten är kopplad till ett antal finansiella villkor och nyckeltal, samt rörelseanknutna villkor. Vidare innehåller lånefaciliteten villkor som bland annat innebär att investeringsnivån begränsas till den nu gällande långsiktiga investeringsplanen, villkor för att avyttra tillgångar, göra förvärv samt vissa begränsningar i samband med ägarförändringar. Vidare förbinder sig styrelsen att inte föreslå aktieutdelningar innan den finansiella ställningen väsentligen förbättrats.

Ytterligare information: Koncernchef Ole Terland, 08-590 010 00

Ekonomidirektör Karl Ove Grönqvist, 08-590 010 00

Rottneros är en av världens ledande oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, med dotter-bolagen Rottneros Bruk AB, Rockhammars Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolagen Rottneros Baltic SIA i Lettland och Rottneros Madeiras i Portugal, försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien samt Utansjö Bruk som är under avveckling. Koncernen har även ett nytt affärsområde, Rottneros Packaging, som producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har ca 630 anställda och omsätter ca 2,9 miljarder kronor.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')