ARBETET MED FINANSIELL OMSTRUKTURERING AV ROTTNEROS FORTSÄTTER; INDUSTRIELL INVESTERARE BEREDD ATT SATSA 250 MSEK

2009-06-02, 09:00
 - Icke regulatorisk

• En internationell industriell investerare, som kan uppnå synergier genom att förvärva en större aktiepost i Rottneros, har anmält intresse att under vissa förutsättningar tillföra bolaget ett kapitaltillskott genom en riktad nyemission i storleksordningen 250 MSEK. Dessa inkluderar en försäkran att kunna uppnå drygt 50 procents ägande, vilket också förutsätter dispens från börsens budpliktsregler samt godkännande av en extra bolags-stämma i Rottneros AB. Nyemissionen avses användas för investeringar i de svenska bruken för att säkerställa deras framtida förmåga att generera positiva kassaflöden.

• I den planerade finansiella omstruktureringen ingår även en företrädesemission i storleks-ordningen 100 MSEK.

• Samtalen med bolagets kreditgivare fortskrider i syfte att dels underlätta för externt kapital-tillskott enligt ovan, dels reducera bolagets skuldbörda genom skuldnedskrivning och skuldomvandling till eget kapital. Kreditgivarna skulle därmed bli betydande ägare i bolaget. Sammantaget skulle det enligt bolagets uppfattning maximera sannolikheten för att kredit¬givarna återvinner sina ursprungliga fordringar.

Intensiva förhandlingar förs med den industrielle investeraren, bolagets kreditgivare och bolagets huvudägare för att identifiera en struktur som tillfredsställer alla parters delvis motstridiga intressen.

Beslut om den framtida inriktningen

Det strategiska beslutet avseende koncernens framtida inriktning som tagits genom att kraftigt minska den del av bolagets produktion som är i direkt konkurrens med södra halvklotets eukalyptusbaserade massaprodukter är i stort genomförd. Därigenom har också, huvudsakligen, bolagets enheter med negativa kassaflöden stängts.

• För ett år sedan stängdes Utansjö-fabriken och i vintras avyttrades större delen av tillgångarna i det bolaget med undantag för den relativt nya så kallade CTMP-utrustningen.

• Förberedelserna med att etablera egen eukalyptusbaserad tillverkning på södra halvklotet genom ett Sydafrikaprojekt med CTMP-utrustning från Utansjö fortsätter, vilket förutsätter ett finansiellt stabilt Rottneros AB.

• Avvecklingen av Rottneros Miranda inom ramen för spansk insolvenslagstiftning fortsätter. Förhandlingar med en potentiell köpare av aktierna i bolaget pågår, vilket kan innebära att massabruket återstartas, dock utan Rottneros delägarskap.

• Avyttringen av tillgångarna i Rockhammars Bruk inbringade, inklusive frigörelse av rörelse-kapital, över 150 MSEK kontant.

Rottneros AB består nu väsentligen av den barrvedsbaserade sulfatmassatillverkningen vid Vallviks Bruk, produktion av granvedsslipmassa och CTMP-produktion på granved, kompletterad med mindre mängder asp- och björkved vid Rottneros Bruk, projektet i Sydafrika med CTMP- utrustningen från Utansjö Bruk samt den mindre förpackningsverksamheten SilviPak.

Förbättrad likviditet

Bolagets likviditet har förbättrats under 2009 efter en mycket besvärlig situation kring årsskiftet. Detta har uppnåtts genom de beskrivna åtgärderna ovan, avveckling av rörelsekapital samt dramatiskt reducerad investeringsaktivitet. För närvarande uppgår bolagets kassa till nära 150 MSEK och outnyttjade krediter till ca 75 MSEK. Den 30 juni 2009 kommer cirka 120 MSEK att amorteras av bolagets sammanlagda upplåning på 690 MSEK.

Marknadssituationen har tydligt förbättrats under april och maj, men prisnivån och lönsamheten är fortfarande otillfredsställande.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2009, klockan 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')