EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2009

2009-10-12, 12:12
 - Icke regulatorisk

Aktieägarna i Rottneros AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 november 2009 kl. 15.00 i Lyran Konferens, Sveavägen 118, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta och rösta på bolagsstämman ska

dels torsdagen den 5 november 2009 vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken,

dels senast torsdagen den 5 november 2009 anmäla sin avsikt att delta i stämman.

Anmälan kan göras

– per telefon 08-590 010 00

– per fax 08-590 010 01

– på bolagets hemsida www.rottneros.com eller

– per post till Rottneros AB, Box 600, 194 26 Upplands Väsby.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före torsdagen den 5 november 2009 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas före den extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida www.rottneros.com. Den som företräder juridisk person ska kunna uppvisa kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som visar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Beslut om minskning av aktiekapitalet

8. Beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

9. Beslut om emission av aktier med kvittningsrätt

10. Beslut om incitamentsprogram innefattande

a) emission av teckningsoptioner serie 2009/2011

b) emission av teckningsoptioner serie 2009/2012

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

12. Beslut om entledigande av styrelseledamöter

13. Beslut om villkorad ändring av bolagsordningen

14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Som anges nedan föreslår styrelsen för Rottneros bland annat att extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning, minska aktiekapitalet samt emittera nya aktier och teckningsoptioner. Samtliga beslut under punkterna 6-9 är villkorade av varandra. Beslut under punkten 10 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget under punkterna 6-9. Beslut under punkten 12 är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med förslaget under punkten 11.

Punkt 6: För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet samt de nyemissioner som föreslås enligt punkt 7-10, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 4 och § 5. Bolagsordningens § 4 ska därmed erhålla följande lydelse ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000.000 kronor och högst 400.000.000 kronor.” Bolagsordningens § 5 första stycket ska därmed erhålla följande lydelse ”Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000. Aktie skall kunna utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet och aktier av serie C till ett antal av högst 20.900.000. Stamaktie medför rätt till en (1) röst och aktie av serie C en tiondels röst.”

Punkt 7: För att möjliggöra de nyemissioner som föreslås enligt punkt 8-10 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet. Aktiekapitalet ska minskas med 75 372 842 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktier att ha ett kvotvärde om 0,10 kronor per aktie.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 90 106 232 kronor genom nyemission av högst 901 062 320 stamaktier. För varje tecknad aktie ska betalas 0,25 kronor. De nya aktierna ska kunna tecknas med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare i förhållande till nuvarande aktieinnehav i bolaget där en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna fem (5) nya aktier i bolaget. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara onsdagen den 18 november 2009.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp varvid tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt i första hand ska ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de aktieägare och andra som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till garanterat belopp.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden måndagen den 23 november 2009 till och med måndagen den 7 december 2009. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista. Betalning av aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota, dock senast tredje bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av de åtaganden som gjorts bedömer styrelsen att emissionen, vid tidpunkten för bolagsstämman, kommer att vara till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelse och garantiåtaganden har bland annat lämnats av Nemus Holding AB, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt Case Investment AB.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 44 444 444,40 kronor genom nyemission av högst 444 444 444 stamaktier. För varje ny aktie ska 0,45 kronor betalas. Med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt får endast ett banksyndikat bestående av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DNB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, Nordea Bank AB (publ) och BBVA Ireland p.l.c. (”Banksyndikatet”) teckna aktierna. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom den omstrukturering som Banksyndikatet ställt sig positiv till ska kunna reducera de fordringar som Banksyndikatet har mot bolaget. Teckning av aktierna ska ske senast fredagen den 11 december 2009. Av Banksyndikatet tecknade aktier betalas genom kvittning av existerande fordran på bolaget motsvarande emissionslikviden.

Banksyndikatet har för avsikt att sälja totalt 55 % av de emitterade aktierna till de personer som tecknar aktier i företrädesemissionen under punkt 8 ovan till ett i förväg bestämt pris om 0,82 kronor per aktie. Med anledning av detta avses köpoptioner vederlagsfritt ställas ut till de personer som tecknar aktier i företrädesemissionen.

Punkt 10: Styrelsen finner det angeläget och i samtliga aktieägares intresse att skapa ett långsiktigt ägarengagemang för ledningen i bolaget att efter genomförd omstrukturering av bolaget ge ledningen möjlighet att ta del av och verka för positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka deras känsla av samhörighet med bolaget. Styrelsen föreslår därför, som ett led i bolagets omstrukturering, att bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare, innefattande emissioner av teckningsoptioner av två serier i huvudsak i enlighet med nedanstående.

Den maximala utspädningseffekten beräknas uppgå till högst cirka 2 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Bolaget bedömer att några väsentliga kostnader inte kommer att uppstå i samband med incitamentsprogrammet.

a) emission av teckningsoptioner serie 2009/2011

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 15 miljoner teckningsoptioner av serie 2009/2011. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioden 26 november 2010 till och med 25 november 2011. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden torsdagen den 12 november 2009 - onsdagen den 25 november 2009, dock lägst aktiens kvotvärde. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets ledande befattningshavare, indelade i tre kategorier, enligt de principer som anges nedan.

Kategori 1 (bestående av verkställande direktören) ska erbjudas teckna högst 4 125 000 teckningsoptioner.

Kategori 2 (bestående av ekonomi- och finansdirektören, marknadsdirektören samt vissa brukschefer) ska sammanlagt erbjudas teckna högst 8 100 000 teckningsoptioner.

Kategori 3 (bestående av vissa övriga ledande befattningshavare, totalt fyra personer) ska sammanlagt erbjudas teckna högst 2 775 000 teckningsoptioner.

För varje teckningsoption som tecknas ska betalas ett belopp motsvarande ett beräknat värde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast torsdagen den 3 december 2009.

b) emission av teckningsoptioner serie 2009/2012

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 15 miljoner teckningsoptioner av serie 2009/2012. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioden 26 november 2011 till och med 25 november 2012. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden torsdagen den 12 november 2009 - onsdagen den 25 november 2009, dock lägst aktiens kvotvärde. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolagets ledande befattningshavare, indelade i tre kategorier enligt de principer som anges nedan.

Kategori 1 (bestående av verkställande direktören) ska erbjudas teckna högst 4 125 000 teckningsoptioner.

Kategori 2 (bestående av ekonomi- och finansdirektören, marknadsdirektören samt vissa brukschefer) ska sammanlagt erbjudas teckna högst 8 100 000 teckningsoptioner.

Kategori 3 (bestående av vissa övriga ledande befattningshavare, totalt fyra personer) ska sammanlagt erbjudas teckna högst 2 775 000 teckningsoptioner.

För varje teckningsoption som tecknas ska betalas ett belopp motsvarande ett beräknat värde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Teckningsoptionerna ska tecknas och betalas senast torsdagen den 3 december 2009.

Punkt 11: Valberedningen som, enligt proceduren beslutad av årsstämman 2009, består av Olle Grundberg, Nemus Holding AB, ordförande i valberedningen, Torgny Prior, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt styrelseordföranden Rune Ingvarsson, vilka tillsammans representerar cirka 29 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets styrelse ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter (en minskning med två) utan suppleanter.

Punkt 12: Valberedningen föreslår att Per Eiritz och Johan Holmgren entledigas som styrelseledamöter.

Punkt 13: Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras enligt följande. ”Kallelse till stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter samt en i Sunne utkommande daglig tidning.” Styrelsens förslag om ändring av § 8 bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) har trätt i kraft, vilken medför att den föreslagna lydelsen ovan är förenlig med aktiebolagslagen.

Beslutsmajoritet

För beslut enligt styrelsens förslag under punkt 6, 9 och 13 ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. För beslut enligt styrelsens förslag under punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För övriga beslut fordras enkel majoritet (mer än hälften av de avgivna rösterna).

Handlingar till stämman

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, jämte övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.rottneros.com, senast onsdagen den 28 oktober 2009 och kommer kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som anmäler sig till bolagsstämman eller begär att få handlingarna och uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 188 432 105 aktier motsvarande 188 432 105 röster. Bolaget innehar 8 219 641 aktier som inte kan företrädas vid stämman. Uppgifterna avser förhållandet för kallelsens utfärdande.

För övrig information besök gärna Rottneros hemsida www.rottneros.com

Upplands Väsby i oktober 2009

Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande, 070-288 79 76

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2009 klockan 10.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')