HÖGSTA DOMSTOLEN AVSLÅR BEGÄRAN OM PRÖVNINGSTILLSTÅND AV MILJÖDOM I VALLVIK

2009-11-06, 09:14
 - Icke regulatorisk

Genom HD:s beslut vinner Miljööverdomstolens dom laga kraft. Med anledning av att HD:s hand-läggning har tagit över ett år har Rottneros i juni 2009 hos Miljödomstolen (MD) begärt att MD förskjuter den tidpunkt vid vilken en reningsanläggning skall tas i drift.

– Vi har sedan en tid planerat ett förbättringsprojekt i Vallviks Bruk. Detta syftar till att förbättra konkurrenskraften genom höjd produktion av både massa och energi, samtidigt som detta miljö-krav, som diskuterats i flera år, till fullo får en kostnadseffektiv och lönsam lösning, konstaterar Rottneros koncernchef Ole Terland.

– Vår föreslagna nyemission är en viktig förutsättning för att vi ska kunna genomföra dessa förbättringar i Vallviks Bruk, säger Ole Terland.

För ytterligare information kontakta gärna:

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, mobil 070-283 53 07

Ragnar Lundberg, teknisk direktör, mobil 070-574 96 14

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2009 klockan 09.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')