INFORMATION FRÅN ROTTNEROS EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2009-11-11, 16:30
 - Icke regulatorisk

Beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Rottneros extra bolagsstämma beslutade att genomföra en emission med företrädsrätt för bolagets befintliga aktieägare. Emissionen är säkerställd genom att de befintliga aktieägarna CA Fastigheter AB, Nemus Holding AB, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst samt Skagen Vekst III förbundit sig att teckna hela eller delar av sin andel av emissionen samt att Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III samt Yggdrasil AB ställt garantiåtaganden om teckning av resterande aktier i emissionen. Totala teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarar det totala emissionsbeloppet om 225 miljoner kronor.

Företrädesemissionen innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 90.106.232 kronor genom emission av högst 901.062.320 stamaktier. De nya aktierna ska kunna tecknas med före-trädesrätt för bolagets befintliga aktieägare där en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna fem (5) nya aktier i bolaget. De nya aktierna ska emitteras till ett pris av 0,25 kronor per aktie med avstämningsdag den 18 november 2009. Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden måndagen den 23 november 2009 till och med måndagen den 7 december 2009. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. En informationsbroschyr om nyemissionen kommer att skickas ut till samtliga, i Sverige, direktregistrerade aktieägare. Information om hur man tecknar aktier kommer även att finnas tillängligt på Rottneros hemsida, www.rottneros.com. Resultatet av företrädesemissionen beräknas offentliggöras via press-meddelande och på bolagets hemsida omkring den 11 december 2009.

Styrelsen har rätt att avbryta emissionen för det fall anslutningen i emissionen inte uppgår till 200 miljoner kronor samt för det fall den beslutade kvittningsemissionen nedan inte fulltecknas.

Beslut om nyemission av aktier med kvittningsrätt

Rottneros extra bolagsstämma beslutade öka bolagets aktiekapital med högst 44.444.444,40 kronor genom nyemission av högst 444.444.444 stamaktier till teckningskursen 0,45 kronor för varje ny stam¬aktie. De nya aktierna ska emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får endast tecknas av ett banksyndikat bestående av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (117.866.667 aktier), DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige (117.866.667 aktier), HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (102.311.111 aktier), Nordea Bank AB (publ) (63.955.555 aktier) och BBVA Ireland p.l.c. (42.444.444 aktier). Banksyndikatet får inte teckna färre aktier än de har rätt att teckna. Teckning ska ske senast den 11 december 2009; styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden, dock får överteckning ej ske. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av del av bolagets skuld till banksyndikatet enligt ovan. Banksyndikatet har åtagit sig att sälja totalt 55 procent av de till banksyndikatet emitterade aktierna till Swedbank för vidareförsäljning till de personer som tecknar aktier i företrädesemissionen till ett i förväg bestämt pris om 0,82 kronor per aktie. Swedbank kommer att vederlagsfritt ställa ut köpoptioner till de personer som tecknar aktier i företrädesemissionen.

Banksyndikatet har som ett av villkoren för åtagandet att teckna aktier satt upp att minst 200 miljoner kronor inflyter i företrädesemissionen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Rottneros extra bolagsstämma beslutade, villkorat av att nyemissionerna genomförs, att minska bolagets aktiekapital, som före nyemissionerna uppgår till 94.216.052,50 kronor till 18.843.210,50 kronor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Aktie-kapitalet kommer efter genomförd minskning och efter fulltecknad företrädesemission och kvittningsemission till banksyndikatet att uppgå till 153.393.886,90 kronor. Antalet aktier efter genomförd minskning av aktiekapitalet och efter fulltecknad företrädesemission och kvittnings-emission till banksyndikatet blir 1.533.938.869 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor. Minskningen genomförs för att möjliggöra att de föreslagna emissionerna av aktier kan ske till en teckningskurs som understiger dagens kvotvärde.

Beslut om incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram innebärande att teckningsoptioner ges ut i två serier, nämligen serie 2009/2011 om 15.000.000 optioner som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas av verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, marknadsdirektören, två verkställande direktörer i dotterbolag samt koncernens tekniske direktör, råvarudirektör, inköpsdirektör och personal-direktör. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioden 26 november 2010 till och med 25 november 2011. Teckningskursen per aktie ska motsvara 120 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 12 november 2009 - 25 november 2009, dock lägst aktiens kvotvärde.

För teckningsoptionerna serie 2009/2012 gäller att 15.000.000 optioner som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får tecknas av verkställande direktören, ekonomi- och finans-direktören, marknadsdirektören, verkställande direktör i två dotterbolag samt koncernens tekniske direktör, råvarudirektör, inköpsdirektör och personaldirektör. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i Rottneros under perioden 26 november 2011 till och med 25 november 2012. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av genomsnittlig senaste betalkurs för bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 12 november 2009 - 25 november 2009, dock lägst aktiens kvotvärde.

Val av styrelse; entledigande av styrelseledamöter

Valberedningen i Rottneros har i samband med den operativa och finansiella omstrukturering som bolaget nu genomgår diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen. Valberedningen har därvid beaktat bolagets minskade verksamhet till följd av omstruktureringen, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Kontinuitet i styrelsearbetet är av stor betydelse för bolaget samtidigt som det ytterligare kan effektiviseras. Valberedningen har därför föreslagit att antalet styrelseledamöter minskas med två så att styrelsen därefter består av fyra ordinarie ledamöter.

I enlighet med valberedningens förslag till extra bolagsstämman beslutades att Rottneros styrelse ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman beslutade entlediga Per Eiritz och Johan Holmgren.

Ändring av bolagsordningen

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutade om minskning av aktiekapitalet, nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt riktad nyemission av aktier med kvittningsrätt.

Beslutsmajoritet

Samtliga beslut fattades med enhällig majoritet.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande, 070-288 79 76

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande den onsdagen den 11 november 2009 klockan 16.30.

NOTERA VIKTIG INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara före-mål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rottneros AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rottneros AB kommer endast att ske genom det prospekt som Rottneros AB bedömer kunna offentliggöra i november 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Rottneros AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

_____________________________

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 2,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2008.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')