ROTTNEROS AB UTSER VALBEREDNING

2009-10-22, 17:57
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har därvid utsetts Olle Grundberg, Nemus Holding AB, Torgny Prior, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, samt Rune Ingvarsson, styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, i förekommande fall val och arvodering av revisor samt val av ordförande på ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta till valberedningens ordförande Olle Grundberg, olle.grundberg@bredband.net.

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 22 april 2010, klockan 15 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta gärna:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2009 klockan 16.50.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')