ROTTNEROS GENOMFÖR GARANTERAD NYEMISSION OM 225 MSEK OCH SKULDKONVERTERING OM 200 MSEK

2009-10-12, 12:09
 - Icke regulatorisk

”Genom nyemissionen får bolaget de finansiella resurser som fordras för att kunna genomföra intressanta, strategiska och lönsamhetsförbättrande investeringar under de närmaste åren. Samtidigt minskas den finansiella risken betydligt”, säger bolagets styrelseordförande Rune Ingvarsson. Vidare förklarar han att ”den relativt stora emissionsrabatten som föreslås ska ses mot bakgrund av bolagets hittills svaga lönsamhet och behov av att få med banker, garanter och aktieägarna i en lösning som gemensamt stöttar den finansiella rekonstruktionen”.

"Genom den operativa och finansiella omstruktureringen inklusive nyemissionen vi genomför blir bolagets nettoskuld i det närmaste noll, vilket kan jämföras med nettoskulden som vid årets början var nära 750 MSEK”, säger bolagets verkställande direktör Ole Terland. ”Samtidigt lägger vi en stark finansiell grund för det framtida Rottneros som fokuserar på lönsam långfibrig massa-produktion i Norden samt, om Sydafrikaprojektet utvecklas väl, en konkurrenskraftig kortfibrig massa”, avslutar Ole Terland.

Bakgrund och motiv

Rottneroskoncernen har under många år haft den externa massamarknaden i fokus för verksamheten. Det innebär att Rottneros tillverkar och säljer vedfiberbaserad massa på världs-marknaden till producenter av papper och kartong, men även till avancerade användnings­områden såsom filter och elektriska applikationer. Prissättningsmekanismerna styrs av kortsiktig tillgångs- och efterfrågebalans samt av att både tillverkare och kunder försöker motverka effekter av prisförändringar genom lageranpassningar. Prisvariationerna på massa har varit mycket stora och återkommit med viss periodicitet. Det sista året är ett gott exempel där priserna fallit från höga 800 förra sommaren till väl under 600 under våren för att under senaste kvartalet stigit till över 730 USD/ton med ytterliggare höjningar aviserade. Tidpunkten för Rottneros att be aktieägarna om kapitalförstärkning är därmed riktig sett ur ett massamarknadsperspektiv.

Lönsamheten inom massatillverkning beror till största del på försäljningspriset och då detta varierar kraftigt är det oundvikligt att helt massaprisberoende bolag, såsom Rottneros, kommer att få se varierande lönsamhet. Tillverkningskostnaderna varierar också, och då framför allt i form av vedprisnivåer. Dessa varierar vanligtvis så att vedpriserna tenderar att vara höga under perioder av starka massapriser. Andra tyngre kostnadsslag såsom energi, personal, transporter och kapital följer helt andra mönster. Rottneros lönsamhet har följaktligen varierat kraftigt under åren. Då Rottneros såg världskonjunkturen helt kollapsa under fjärde kvartalet 2008 blev den ekonomiska situationen prekär och bolaget har under 2008 och 2009 dramatiskt omstrukturerats, bantats och förberetts för att kunna möta marknaden som en betydligt starkare aktör.

Strategisk och operativ rekonstruktion genomförd

Den globala skogsindustrikartan har omstrukturerats i makligt tempo under ett par decennier, men under senare år har konkurrensbilden förändrats i snabbare takt. Expansionen av mycket stora hypermoderna massabruk på södra halvklotet med framför allt eukalyptus som råvara har tagit över världens kortfiberförsörjning. Vedfiberkostnaden för dessa bruk är väsentligt lägre än för kortfiberbruken i Nordamerika och Europa. Främst av denna orsak gick Rottneros kort-fiberbaserade massabruk i Utansjö och Miranda med stora förluster, varför beslut togs om definitiv avveckling. Rockhammar med sin produktion av CTMP huvudsakligen baserad på asp, men delvis gran, kunde framgångsrikt avyttras under april och likviden användes huvudsakligen till skuldamortering.

Kvar i Rottnerosportföljen finns de båda långfiberbaserade massabruken i Vallvik och Rottneros. Vid Vallviks Bruk produceras drygt 200.000 ton/år blekt och oblekt barrsulfatmassa samt så kallad grön elektricitet. Vid Rottneros Bruk tillverkas granslipmassa och gran-CTMP samt mindre mängder asp/björk-CTMP, sammanlagt ca 160.000 ton/år. Rottneros har strategiskt ändrat inriktning så att produktionen baseras på det som bedöms som långsiktigt konkurrenskraftigt, nämligen massa baserad på svensk långfiber. Denna konkurrenskraft uppkommer i symbios med dels de svenska sågverkens betalningsförmåga för sågtimmer, dels den allt viktigare biobränsle-/gröna energi-efterfrågan i Europa. Denna trefaldighet saknar de massabruk som bygger på snabbväxande plantageved, långt från städer med uppvärmningsbehov och gröna elkunder. Väsentligt för Rottneros är också att kvar i portföljen finns den ”nya” CTMP-linjen i Utansjö och samarbetsprojektet i Sydafrika där även Rottneros skulle kunna utnyttja de billiga vedslagens relativa fördelar. Den nya koncernstrukturen för Rottneros ger således en bas i den konkurrens-kraftiga nordiska långfibermassan samtidigt som det finns en möjlighet att expandera med kostnadseffektiv produktion av kortfibermassa genom en etablering på södra halvklotet.

Den fortfarande blygsamma förpackningsverksamheten med varumärket SilviPak krympte olyckligtvis som en följd av stängningen av massabruket i Miranda. Huvudinriktningen för SilviPak är att finna en lämplig partner för vidareutvecklingen.

Större satsning i Vallviks Bruk

Rottneros högst prioriterade förbättringsprojekt finns i Vallviks Bruk. Dessa syftar till att förbättra konkurrenskraften genom höjd produktion av både massa och grön energi samtidigt som fråge-ställningen, som diskuterats i flera år, avseende utsläpp av syreförbrukande substans med avloppsvattnet får en kostnadseffektiv lösning. Rättsläget är emellertid fortfarande oklart, men genom ett alternativt förfarande till att bygga en olönsam och överdimensionerad, så kallad biologisk reningsanläggning, ser Rottneros en annan lösning. Investeringen blir sammanlagt minst lika stor, men den skulle vara lönsam och förstärka Vallviks Bruks konkurrenskraft. Nyemissionen skulle möjliggöra beviljandet av förbättringsprojektet.

Ett ur framtida lönsamhet och tillväxtpotential önskvärt projekt är uppförandet av en fabrik för produktion av CTMP i Sydafrika som Rottneros tillsammans med lokala partners har förberett under ett par år. Rottneros behöver en stark balansräkning för att vara den trovärdiga delägare och projektansvariga partner alla förutsätter. Detta uppnås genom nyemissionen och skuld-konverteringen. Däremot väntas projektet inte belasta koncernens likviditet genom att Rottneros apporterar anläggningstillgångar från framför allt Utansjöfabriken till ett delägt projektbolag.

Även för Rottneros Bruk finns attraktiva förbättringsmöjligheter som i första hand kommer att finansieras genom eget kassaflöde snarare än genom nyemissionen.

Den finansiella rekonstruktionen i korthet

Bolagets skuldsättning uppgick under början av 2009 till nära 800 MSEK medan de likvida medlen understeg 50 MSEK. Genom de åtgärder som vidtagits under året är motsvarande siffror nu nära 500 respektive 80 MSEK. Med den föreslagna nyemissionen om 225 MSEK, bankernas föreslagna skuldkonvertering av 200 MSEK låneskuld till aktiekapital samt planerade amorteringar blir låneskulden i december cirka 200 MSEK och likvida medel ungefär på samma nivå, dvs. Rottneros nettoskuld skulle vara reducerad till nära noll. Inräknat i detta är då den redan genomförda bortskrivningen av skulder om 110 MSEK som redovisas under tredje kvartalet och som var del i en uppgörelse med långivaren där bolaget amorterade visst belopp och där Nemus Holding bistod Rottneros genom att förvärva kvarvarande obligationsfordran. Nemus avser att kvitta sin uppkomna fordran om 20 MSEK på Rottneros till aktier i samband med föreliggande företrädesemission.

Bankernas konvertering av lån till aktier är villkorad av nyemissionen och genomförs i samband med att denna registreras. Konverteringen kommer att ske till kursen 0,45 kronor per aktie varvid totalt 444.444.444 aktier emitteras till bankerna. Tvååriga köpoptioner på 55 procent av bankernas aktier kommer enligt förslaget att ställas ut och utan ersättning erbjudas till aktieägare som tecknar nya aktier i företrädesemissionen.

(För tabell se bifogad fil.)

Villkor för nyemission

Varje befintlig aktie i Rottneros berättigar till fem (5) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Rottneros. Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie vilket innebär att bolaget kommer att tillföras cirka 225 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 901.062.320 aktier.

Till följd av erbjudande om köpoptioner avseende del av bankernas aktieinnehav erhålls, utan ytterligare vederlag, för varje hundra (100) nytecknade aktier även tjugosju (27) köpoptioner. Varje köpoption berättigar till att inom två år förvärva en (1) aktie för 0,82 kronor. Avsikten är att köpoptionerna ska listas och kunna handlas.

(För tabell se bifogad fil.)

Existerande aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädes-rätt sker i första hand till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 18 november 2009. Teckningstiden löper från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december 2009, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Rottneros störste aktieägare, Nemus Holding, som representerar 28,5 procent av samtliga aktier och röster, har uttalat att de är positivt inställda till nyemissionen samt förbundit sig att rösta för godkännande av nyemissionen vid extra bolagsstämma.

Vissa aktieägare samt övriga intressenter har därtill lämnat teckningsförbindelser samt garanti-åtaganden som omfattar emissionen i sin helhet. Sådana åtaganden har bland annat lämnats av Nemus Holding AB, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB samt Case Investment AB. Mot bakgrund av de åtaganden som gjorts bedömer styrelsen att emissionen, vid tidpunkten för bolagsstämman, kommer att vara till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser och garanti-åtaganden.

(För tabell se bifogad fil.)

Extra bolagsstämma

Omstrukturering genom konvertering av banklån till aktier samt nyemissionen förutsätter beslut av extra bolagsstämma som planeras äga rum onsdagen den 11 november 2009 kl. 15.00 i Lyran Konferens, Sveavägen 118, Stockholm. Som ett led i omstruktureringen och nyemissionen har styrelsen beslutat att lägga fram ytterligare förslag på bolagsstämman avseende bland annat ändringar i bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet, incitamentsprogram samt förändring av styrelse.

Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande denna dag och införs onsdagen den 14 oktober 2009 i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Nya Wermlands-Tidningen samt kommer att finnas tillgänglig på www.rottneros.se.

Incitamentsprogram

För att maximera sannolikheten att bolaget uppfyller sina mål har dess styrelse, under förutsättning att omstruktureringen och nyemissionen enligt ovan genomförs, beslutat att föreslå att ett incitamentsprogram etableras för bolagets ledning. Incitamentsprogrammet föreslås bestå av två- respektive treåriga teckningsoptioner. Utspädningen uppgår maximalt till cirka 2%. De huvudsakliga villkoren framgår av kallelsen till bolagsstämman.

Preliminär tidsplan

23 oktober 2009 Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2009 (januari-september) offentliggörs.

11 november 2009 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag om nyemissionen m.m.

13 november 2009 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet

16 november 2009 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i nyemissionen

18 november 2009 Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen.

23 november - 2 december 2009 Handel i teckningsrätter

23 november - 7 december 2009 Teckningstid

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rune Ingvarsson, styrelsens ordförande, 070-288 79 76

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2009 klockan 10.30.

NOTERA VIKTIG INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rottneros AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rottneros AB kommer endast att ske genom det prospekt som Rottneros AB bedömer kunna offentliggöra i november 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Rottneros AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

_____________________________

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')