ROTTNEROS LÖSER LÅN I FÖRTID

2009-07-10, 09:20
 - Icke regulatorisk

Som tidigare meddelats amorterade Rottneros 125 MSEK per den 30 juni 2009 på det syndikerade banklånet så att Rottneros totala låneskulder nu minskats med sammanlagt 255 MSEK och därefter uppgår till ca 450 MSEK.

Med dessa åtgärder har bolaget väsentligt förbättrat och förenklat förutsättningarna för den planerade nyemission som är under förberedande och som Rottneros och Nemus Holding har förbundit sig att verka för. Den utarbetade planen är att inom kort kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå en nyemission i storleksordningen 200 MSEK. För att förbättra förutsättningarna för en nyemission enligt ovan förs vidare diskussioner med bolagets kreditgivare i syfte att reducera bolagets skuldbörda ytterligare genom skuldomvandling till eget kapital. Kreditgivarna skulle därmed bli betydande ägare i bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör och koncernchef, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2009, klockan 08.15.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')