ROTTNEROS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

2009-12-11, 13:59
 - Icke regulatorisk

Då nyemissionen har inbringat mer än 200 MSEK har Rottneros långivande banker i enlighet med de villkor som framgår av prospektet konverterat räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK till 444.444.444 aktier i Rottneros.

”Det faktum att nyemissionen är övertecknad visar att det finns en stark tro på Rottneros hos våra aktieägare. Den nu genomförda finansiella och operativa omstruktureringen av bolaget har gett oss ett Rottneros med en effektivare produktionsstruktur samt väsentligt förstärkt balansräkning. Det ger oss möjlighet att blicka framåt mot våra prioriterade förbättringsprojekt”, säger Rottneros VD och koncernchef Ole Terland.

”Vid Vallviks Bruk kan vi påbörja ett investeringsprogram som förbättrar konkurrenskraften genom höjd produktion av både massa och grön energi samtidigt som den nödvändiga miljöinvesteringen får en kostnadseffektiv lösning. Miljödomstolen har gett oss två år att färdigställa denna investering”, säger Ole Terland.

Betalda tecknade aktier (BTA) som erhållits vid teckning med stöd av teckningsrätter förväntas bli omregistrerade till aktier hos Euroclear Sweden den 21 december 2009.

De som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i förhållande till det antal nya aktier som de tecknat med stöd av teckningsrätter samt i övrigt i enlighet med de principer som anges i Rottneros prospekt för nyemissionen. Utskick av avräkningsnota till de tecknare som har tilldelats aktier sker den 14 december 2009 och betalning ska erläggas senast den 17 december 2009. Endast de som erhållit tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionerna ökar eget kapital i Rottneros med 405 MSEK efter emissionskostnader. Till följd av bankernas konvertering, en extra amortering om 60 MSEK samt att Nemus Holding kvittar en lånefordran inom ramen för nyemissionen, minskar räntebärande skulder med 280 MSEK. Aktiekapitalet ökar med 59.177.834,40 SEK till 153.393.886,90 SEK efter minskning av aktiekapitalet enligt extra bolagsstämmas beslut och genomförd nyemission och konvertering.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Rottneros med 901.062.320 aktier. Till följd av bankernas konvertering av räntebärande skulder till aktier ökar antalet aktier med ytterligare 444.444.444 aktier. Detta innebär att totalt antal aktier ökar med 1.345.506.764 till totalt 1.533.938.869 aktier (inklusive av bolaget återköpta aktier).

Den extra bolagsstämman tog beslut om att emittera totalt 30 miljoner teckningsoptioner i två serier som skulle erbjudas ledande befattningshavare i koncernen. Dessa har valt att inte förvärva teckningsoptionerna, vilket innebär att en beräknad utspädningseffekt om två procent uteblir.

Enligt de villkor som framgår av prospektet tilldelas de personer som tilldelats aktier i nyemissionen, cirka 0,27 köpoptioner i Rottneros vederlagsfritt för varje tilldelad aktie. Varje köpoption ger innehavaren en rätt, men inte en skyldighet, att teckna en aktie i Rottneros för 0,82 SEK per aktie till och med den 7 december 2011. Tilldelning av köpoptioner kommer att ske efter det att de nytecknade aktierna registrerats hos Bolagsverket. Det krävs ingen åtgärd av dem som tilldelas köpoptioner för att erhålla dessa. Avsikten är att köpoptionerna ska listas på NGM Nordic MTF eller annan handelsplats där första dag för handel beräknas bli i mitten av januari 2010.

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, VD och koncernchef, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande den 11 december 2009 klockan 14.00.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rottneros AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rottneros AB har endast skett genom det prospekt som Rottneros AB offentliggjort i november 2009, vilket bl.a. innehåller redovisnings-handlingar samt information om Rottneros AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 2,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2008.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')