ROTTNEROS OFFENTLIGGÖR PROSPEKT FÖR NYEMISSION

2009-11-13, 08:29
 - Icke regulatorisk

Prospektet finns tillgängligt på Rottneros hemsida, www.rottneros.com, och Swedbank Markets hemsida, www.swedbank.se/prospekt. Pappersutskrift av prospekt och informationsbroschyr kan rekvireras kostnadsfritt hos Rottneros AB och Swedbank Markets.

En informationsbroschyr på svenska kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare i Sverige. Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare.

För ytterligare information kontakta gärna:

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 november 2009 klockan 08.30.

NOTERA VIKTIG INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Rottneros AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rottneros AB kommer endast att ske genom det prospekt som Rottneros AB bedömer kunna offentliggöra i november 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Rottneros AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

_____________________________

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland och försäljningsbolaget Rottneros S.A. i Belgien. Affärsområdet Rottneros Packaging AB producerar förpackningar av pappersmassa för livsmedel. Koncernen har cirka 350 anställda och omsatte cirka 2,9 miljarder kronor under verksamhetsåret 2008.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')