ROTTNEROS OMSTRUKTURERAR: ROCKHAMMARS BRUK SÄLJS OCH ELFÖRSÖRJNINGEN TILL SYDAFRIKASATSNINGEN ÄR BEKRÄFTAD

2009-03-11, 07:59
 - Icke regulatorisk

Det pris Korsnäs AB betalar för Rockhammars Bruk överskrider det bokförda värdet vilket innebär att Rottneros gör en realisationsvinst på cirka 50 MSEK. Genom försäljningen minskar Rottneros skuldsättning med 115 MSEK och stärker den kortsiktiga likviditeten i storleksordningen 40 MSEK. Rockhammars Bruk omsatte under 2008 nära 250 MSEK och producerade cirka 62.000 ton massa. Samtliga cirka 60 medarbetare kommer att erbjudas fortsatt anställning hos köparen.

– Transaktionen innebär en väsentlig förbättring av koncernens finansiella ställning både ur kassaflödes- och resultatsynpunkt då priset väsentligt överstiger bokfört värde, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

Försäljningen av Rockhammars Bruk är en så kallad inkråmsaffär, vilket innebär att huvuddelen av tillgångarna i bolaget överförs till Korsnäs. Transaktionen är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter och är beräknad att vara slutförd under innevarande månad.

Industriell logik

– Affären är långsiktigt industriellt logisk och riktig för både Rottneroskoncernen och Korsnäs. Korsnäskoncernen, som köper cirka en fjärdedel av den CTMP-massa som produceras vid Rockhammar, har en strävan att av kostnads- och försörjningsskäl säkra merparten av sin massaförsörjning genom egna resurser. Samtidigt har Rottneros behov av att frigöra kapital för koncernens vidareutveckling inom framför allt CTMP-området och att minska skuldsättnings-graden, säger Rottneros koncernchef Ole Terland.

Affären med Korsnäs innebär även att bolagen kommer att inleda ett långsiktigt samarbete för att tillsammans utveckla CTMP-massor för användning inom kartongområdet. Detta kommer att leda till att produktionen vid Rottneros Bruk, som tidigare inte har tillverkat denna kvalitet, breddas. Rottneros Bruk får därmed även möjlighet till kompletterande leveranser till Frövi Bruk.

Slutförhandlingar i Sydafrika

Rottneros meddelar även att Pulp United, det bolag i Sydafrika som planerar att uppföra ett CTMP-bruk baserat på eukalyptusved som råvara, har fått bekräftelse på tilldelning av den elektricitet som krävs. Pulp United har av den kommun, inom vilken bruket avses ligga, fått skriftlig bekräftelse på att den av det statliga energibolaget ESKOM skriftligen tilldelats hela den ansökta effekten på 50 MW. Energipriset kommer att följa det statligt reglerade tariffsystemet.

Avsikten är att Rottneros ska gå in som största delägare i bolaget dock utan egen majoritet. I och med bekräftelsen kan slutfasen av kontraktsskrivandet med i första hand samarbetsparterna NCT Forestry Products, Swedfund och den sydafrikanska utvecklingsbanken IDC inledas. Det innebär att uppförandet av fabriken kan komma att påbörjas under första halvåret i år.

Bakgrunden till avyttringen av Rockhammars Bruk, som till stor del använder aspved som råvara, är Rottneros strävan att koncentrera produktionen av mekanisk pappersmassa till Rottneros Bruk och den planerade massafabriken i Sydafrika. Ett första steg i denna strävan var stängningen av Utansjö Bruk under sommaren 2008 där höga ved- och elkostnader var en starkt bidragande orsak samt planerna på att sälja den endast några få år gamla CTMP-anläggningen i Utansjö till Pulp United.

Minskat beroende av asp

I och med avyttringen av Rockhammars Bruk kan Rottneros minska tillverkningen av CTMP-massa av aspved, vilket är i linje med koncernens strategi eftersom den svenska aspvedråvaran har svårt att hävda sig prismässigt på världsmarknaden mot de betydligt billigare sydamerikanska och sydafrikanska eukalyptussorterna.

Därmed skulle bolagets produktion vid bruken i Vallvik och Rottneros huvudsakligen utgöras av långfibrig massa baserad på gran- och tallved. Produktionen av kortfibrig CTMP-massa som baseras på lövved kommer huvudsakligen att ske vid bruket i Sydafrika. Ole Terland konstaterar att det därför är särskilt glädjande att allt för närvarande tyder på att planerna på att etablera ett CTMP-bruk i Sydafrika närmar sig ett genomförande.

För ytterligare information kontakta gärna: Ole Terland, koncernchef, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, finansdirektör, 08-590 010 00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')