ÄNDRAD SAMMANSÄTTNING I VALBEREDNINGEN FÖR ROTTNEROS

2010-02-12, 12:29
 - Icke regulatorisk

Årsstämmans beslut fastställer vidare att om en eller flera aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sin representant.

Per den 29 januari 2010 utgjordes enligt Euroclear:s register de fem till röstetalet största ägarna av Nemus Holding, Case Asset Management, Danske Bank A/S, DnB NOR Bank ASA Sverige och HSH Nordbank. Torgny Prior, utsedd av Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, har därför ställt sin plats till förfogande. Till ny ledamot har Case Asset Management utsett Henrik Strömbom, verkställande direktör i Case Asset Management. Valberedningen består härefter av:

Olle Grundberg, ordförande, Nemus Holding AB

Henrik Strömbom, Case Asset Management AB

Kjell Ormegard, styrelsens ordförande, Rottneros AB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans drygt 25 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta gärna:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande, Kjell Ormegard, 070-668 93 76

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentlig-görande fredagen den 12 februari 2010 klockan 12.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')