HANDEL I KÖPOPTIONER

2010-01-13, 07:59
 - Icke regulatorisk

Swedbank, i egenskap av emissionsinstitut, har tilldelat tecknarna i nyemissionen cirka 244 miljoner köpoptioner som listas på Nordic MTF vid NGM, Nordic Growth Market. Handeln i köpoptionerna startar fredagen den 15 januari 2010.

Rottneros långivande banker, som genom tidigare konvertering av räntebärande skulder erhållit aktier i Rottneros, har åtagit sig att till Swedbank sälja totalt upp till cirka 244 miljoner aktier för att Swedbank ska kunna fullgöra sina åtaganden med anledning av de utställda köpoptionerna.

De fullständiga villkoren för köpoptionerna 2009/2011 återfinns på Rottneros hemsida, www.rottneros.com.

För ytterligare information kontakta:

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör Rottneros AB, 08-590 010 00

Informationen är sådan som Rottneros ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2010 klockan 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')