KOMMUNIKÉ FRÅN ROTTNEROS AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 22 APRIL 2010

2010-04-22, 19:33
 - Icke regulatorisk

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde valberedningens förslag till styrelsearvode för 2010.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning inför årsstämman 2011.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare.

Riktad nyemission, ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktad nyemission med 31 stamaktier för att uppnå ett antal aktier som är jämnt delbart med 10 inför den föreslagna sammanläggningen. Ändring av bolagsordningen godkändes för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen. Förslaget till sammanläggning godkändes, varvid 10 stamaktier läggs samman till en stamaktie. Syftet är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier.

Sammanläggningen kommer att genomföras under inledningen av maj månad. Avstämningsdag för sammanläggningen är den 7 maj 2010. Första dag för handel med den sammanlagda aktien är den 5 maj 2010, vilket innebär att Rottnerosaktien den dagen, allt annat lika, kommer att handlas till en kurs som är tio gånger kursen den 4 maj 2010.

Courtagefri handel

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om courtagefri handel. Styrelsen har beslutat att under andra hälften av maj rikta ett sådant erbjudande till aktieägare som innehar färre än 1.000 aktier (100 aktier efter genomförd sammanläggning) och/eller färre än 3.000 köpoptioner. Erbjudandet ges för att underlätta innehavsförändring för aktieägare som endast äger en mindre aktie- eller köpoptionspost där kostnaden för handeln (s.k. courtage) utgör en betydande del i förhållande till postens värde samt för att rationalisera bolagets administration och att uppnå en kostnadsbesparingseffekt över tiden. Förfarandet är även avsett att leda till en ändamålsenlig ägarstruktur och förbättrad likviditet i handeln med bolagets aktier och köpoptioner. De aktieägare och köpoptionsinnehavare som omfattas av erbjudandet kommer i mitten av maj att erhålla information och anmälningssedel.

Överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget (aktier som tidigare förvärvats under bolagets återköpsprogram). Överlåtelse av egna aktier får ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av egna aktier får ske med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant. Syftet med styrelsens bemyndigande är att bolaget skall kunna avhända sig de egna aktier som man idag äger då bolaget inte har något vidare behov av dessa och därigenom frigöra likviditet.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innefattar emission av teckningsoptioner.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes till ersättningsutskottet Kjell Ormegard (ordförande), Roger Asserståhl och Ingrid Westin Wallinder. Till revisionsutskottet valdes Ingrid Westin Wallinder (ordförande), Roger Asserståhl och Kjell Ormegard. Till finansutskottet valdes Kjell Ormegard (ordförande), Ole Terland och Tomas Hedström (föredragande).

________________________

För ytterligare och mer detaljerad information kring årsstämmans beslut och beslutsunderlag hänvisas till Rottneros hemsida www.rottneros.com.

För ytterligare information:

Ole Terland, verkställande direktör, 08-590 010 00

Karl Ove Grönqvist, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2010 klockan 18.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')