ROTTNEROS AB UTSER VALBEREDNING

2010-10-14, 15:29
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har därvid utsetts Olle Grundberg, Nemus Holding AB, Jan Alkmark, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, samt Kjell Ormegard, styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, i förekommande fall val och arvodering av revisor samt val av ordförande på ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra detta till valberedningens ordförande Olle Grundberg, olle.grundberg@bredband.net.

Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 19 april 2011 i Sunne.

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Kjell Ormegard, mobil 070-668 93 76

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14 oktober 2010 klockan 14.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')