Rottneros AB utser valberedning

2011-10-20, 12:00
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har därvid utsetts Olle Grundberg, Nemus Holding AB, och till övriga ledamöter Jan Alkmark, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, samt Kjell Ormegard, styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt val av ordförande på ordinarie bolagsstämma (årsstämma).

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att.: Valberedningen, Box 70 370, 107 24 Stockholm. Sådana synpunkter eller förslag bör vara valberedningen till handa i god tid före årsstämman för att kunna beaktas, och i vart fall senast den 1 mars 2012.

Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 april 2012 i Stockholm.

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Kjell Ormegard, mobil 070-668 93 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 20 oktober 2011, klockan 12.00.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 308 anställda och omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under verksamhetsåret 2010.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')