Rottneros årsstämma 2011

2011-04-19, 14:00
 - Icke regulatorisk

Fastställande av balansräkning och resultaträkning

Årsstämman fastställde balansräkningarna och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2010.

 

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 26 april 2011. För att vara berättigad till utdelning ska aktieägaren innehaft aktierna på årsstämmodagen, tisdagen den 19 april 2011.

 

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamheten 2010. Ordinarie ledamöterna Roger Asserståhl, Kjell Ormegard, Bengt Unander-Scharin och Ingrid Westin Wallinder omvaldes.

Årsstämman omvalde Kjell Ormegard till styrelseordförande.

 

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 

Valberedningen

Stämman godkände också förslaget till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

 

Revisor

Stämman beslutade utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor på ett år.

 

Riktlinjer för ersättning

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 19 april 2011 klockan 14.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')