Årsstämma i Rottneros ägde rum idag, torsdagen den 19 april 2012

2012-04-19, 15:00
 - Icke regulatorisk

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes tisdagen den 24 april 2012. Utbetalning beräknas kunna ske fredagen den 27 april 2012.

 

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Ordinarie ledamöterna Roger Asserståhl, Kjell Ormegard, Bengt Unander-Scharin och Ingrid Westin Wallinder omvaldes. Årsstämman omvalde Kjell Ormegard till styrelse­ordförande.

 

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 

Valberedningen

Stämman godkände också valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

 

Revisor

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (med den auktoriserade revisorn Bo Lagerström som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2013.

 

Riktlinjer för ersättning

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Bemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag bemyndigade stämman styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

 

 

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning avseende verksamhetsföremålet, antalet styrelseledamöter respektive revisorer. Bolagsordningen i dess nya lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

 

 

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 19 april 2012 klockan 15.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')