Rottneros överklagar beslut av Finansinspektionen

2012-05-03, 12:00
 - Icke regulatorisk

Bestämmelserna syftar till att ingen aktieägare ska behöva riskera att bryta mot flaggningsskyldigheten, som kan inträda vid ändringar i ett bolags aktiestruktur utan att ägaren själv vidtagit åtgärder genom köp eller försäljning. Detta kan exempelvis ha skett till följd av en emission.

Rottneros hävdar att det formella fel som begicks av bolaget, att man inte hade publicerat antalet utestående aktier den sista handelsdagen i månaden, inte kunde ha medfört några problem för bolagets aktieägare. De som kunde beröras av flaggningsskyldigheten var inte bara mycket väl informerade om de ändringar som gjordes, utan också delaktiga i förhandlingarna som ledde till förändringarna i aktiestrukturen. Rottneros har även vid ett flertal tillfällen och på olika sätt informerat marknaden om de planerade och sedan genomförda förändringarna.

Rottneros menar därför att den särskilda avgiften för överträdelsen bör kunna efterges helt eller sättas ned till ett minimum.

 

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, ekonomi- och finansdirektör, 08-590 010 00

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2012 klockan 12.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 298 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2011.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')