Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)

2013-01-25, 11:30
 - Icke regulatorisk

Som en följd av det offentliga uppköpserbjudande som Arctic Paper S.A. lämnat till Rottneros aktieägare har ägandet i bolaget genomgått stora förändringar. Nemus Holding och Danske Bank är inte längre aktieägare, varför dess representanter ställt sina platser till förfogande. I enlighet med årsstämmans beslut 2012 äger den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna utse sina representanter.

 

Valberedningen får efter denna förändring följande sammansättning:

Olle Grundberg    är som tidigare ordförande i valberedningen, men nu som representant för Arctic Paper.

Per Wennberg     vd Skagen Fonder Sverige är ny ledamot i valberedningen.

Kjell Ormegard    är ordförande i Rottneros styrelse.

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Kjell Ormegard, 070-668 93 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 januari 2013 klockan11.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')