Årsstämma i Rottneros ägde rum i dag, fredagen den 22 mars 2013

2013-03-22, 17:39
 - Icke regulatorisk

Utdelning

Årsstämman beslutade att inte fastställa styrelsens förslag till utdelning, innebärande att någon utdelning inte ska ske.

 

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Ordinarie ledamoten Roger Asserståhl omvaldes. Ernst Almqvist, Claes Aurell, Rune Ingvarsson, Per Lundeen och Kjell Olsson nyvaldes. Årsstämman valde Rune Ingvarsson till styrelseordförande.

 

Ersättning till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

 

Valberedningen

Stämman godkände också valberedningens förslag till procedur för att utse ledamöter till valberedningen samt valberedningens uppdrag.

 

Revisor

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (med den auktoriserade revisorn Björn Grundvall som huvudansvarig tills vidare) till bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2014.

 

Riktlinjer för ersättning

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Tomas Hedström, 08-590 010 00

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 22 mars 2013 klockan 17.30.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')