Rottneros tidigarelägger årsstämman till den 22 mars 2013

2013-02-11, 12:01
 - Icke regulatorisk

Eftersom val av styrelse behandlas av årsstämman tillsammans med övriga sedvanliga årsstämmoärenden, har styrelsen för Rottneros föreslagit att den begärda extrastämman ska ersättas av en tidigarelagd årsstämma. Detta har accepterats av Arctic Paper.

Rottneros har bett Aktiemarknadsnämnden att pröva om förfarandet att tidigarelägga årsstämman i detta sammanhang är i överensstämmelse med god sed på aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden har bekräftat att så är fallet.

Årsstämman kommer att äga rum fredagen den 22 mars 2013 klockan 14.00 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Plan 4, Sektion D, World Trade Center Konferens, Sal New York, Stockholm.

En aktieägare som önskar få ett ärende behandlat av årsstämman ska senast tisdagen den 19 februari 2013 klockan 12.00 ha inkommit med sitt förslag till bolaget för att det ska kunna tas in i kallelsen och därmed behandlas av årsstämman.

Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Kjell Ormegard, ordförande, 070-668 93 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 11 februari 2013 klockan 12.00.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')