Rottneros utdelningsförslag ligger fast

2013-03-12, 17:15
 - Icke regulatorisk

Rottneros har sedan refinansieringen 2009 under perioden 2010-2012 investerat 333 mkr i sina bruk, helt enligt den då presenterade planen, och efter dessa betydande utlägg haft ett nettokassaflöde efter investeringar och skatt men före utdelning om -28 mkr.

Resultat efter skatt har under motsvarande period uppgått till 116 mkr, exklusive de engångsnedskrivningar som gjordes 2011 som inte påverkar bolagets utdelningskapacitet. Utdelning för 2010, 2011 samt föreslagen utdelning för 2012 uppgår till 60 mkr.

Med hänsyn till bolagets finansiella ställning, skuldsättningsgraden (dvs. bolagets skulder i relation till det egna kapitalet) som uppgick till 0,05 gånger vid utgången av 2012, soliditeten som uppgick till 77 procent, historiska resultat och framtida intjäningskapacitet samt låga reinvesteringsbehov de kommande åren, menar styrelsen att det presenterade utdelningsförslaget är både välmotiverat och välbalanserat samt följer bolagets utdelningspolicy.

Den föreslagna utdelningen motsvarar drygt 1,5 procent av koncernens egna kapital och fyra procent av moderbolagets fria egna kapital.

Styrelsen noterar även att Arctic Papers huvudägare Nemus röstat för tidigare års utdelningsförslag och även uttryckt önskemål om högre utdelning än den styrelsen velat föreslå. Nemus dotterbolag Arctic Paper förefaller därmed ha en annan uppfattning än sin huvudägare om hur Rottneros resultat ska disponeras över tiden.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelsens ordförande Kjell Ormegard, 070-668 93 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 12 mars 2013 klockan 17.15.

 

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')