Valberedning inför Rottneros årsstämma 2014

2013-10-24, 08:00
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har därvid utsetts Olle Grundberg, Arctic Paper S.A och till övriga ledamöter Peter Gyllenhammar, Bronsstädet AB, samt Rune Ingvarsson styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt val av ordförande på årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 70 370, 107 24 Stockholm.

Sådana synpunkter eller förslag bör vara valberedningen till handa i god tid före årsstämman för att kunna beaktas och i vart fall senast fredagen den 28 februari 2014.

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 april 2014 i Stockholm.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

 

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober klockan 08.00.

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2012.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')