ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 25 APRIL 2014

2014-04-25, 17:00
 - Icke regulatorisk

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2013.

 

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

 

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ska vara fyra och omvalde styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune Ingvarsson och Per Lundeen samt nyvalde Per Skoglund. Rune Ingvarsson omvaldes som styrelseordförande.

Per Skoglund är född 1960 och är COO på Arctic Paper S.A. Per har studerat kemiteknik på Chalmers tekniska högskola (ej fullgjort examen) varefter han ägnat sitt yrkesverksamma liv inom skogsindustrin ibland annat Stora Enso, Klippan och Arctic Paper.

 

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 25 000 kronor per person.

 

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvaldes Ernst & Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2015. Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills vidare. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

 

Valberedning inför årsstämman 2015

Årsstämman godkände valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att bolagsstämma i Rottneros AB även ska kunna hållas i Gävle, Söderhamn eller Vallvik.

 

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Krister Lindgren tf Finans- och Ekonomichef, +46 (0)72-715 06 50, krister.lindgren@rottneros.com

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 25 april 2014 klockan 17.00

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1, 4 miljarder kronor under verksamhetsåret 2013.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')