DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014

2014-07-23, 08:30
 - Regulatorisk

 

  • Resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2014 uppgick till 31 MSEK, jämfört med 20 MSEK för första kvartalet 2014 och -20 MSEK andra kvartalet 2013. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till 50 (-24) MSEK.
  • En stark marknad har gjort att det genomsnittliga PIX priset för NBSK har fortsatt stiga under andra kvartalet och uppgick i genomsnitt till 924 USD. Prisökningen i svenska kronor är 10 procent jämfört med motsvarande period 2013. Jämfört med föregående kvartal är prisökningen 2 procent.
  • En fortsatt stabil produktion i Vallviks Bruk under andra kvartalet har lett till lägre direkta kostnader vilket påverkat resultatet positivt.
  • En ökning av rörelsekapital på grund av hög fakturering i juni har påverkat kassaflödet negativt med 73 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för det andra kvartalet upp­gick till -3 (-9) MSEK .
  • Nettolåneskulden per sista juni uppgick till -42 (-45) MSEK.

 

(För graf, se bifogad fil)

 

VD-ord

Resan fortsätter - Ett starkt första halvår för Rottneros

Jag vill börja med att säga att jag är mycket nöjd med utvecklingen under första halvåret som gett ett rörelseresultat på 53 MSEK, en nivå vi inte varit i närheten av sedan första halvåret 2011.

Ett starkt fokus på målstyrning och nya arbetssätt i kombination med tydligt ledarskap ger ordning och reda samt ökad tillgänglighet i produktionen.  Vi har dessutom haft stöd av goda marknadsförutsättningar som tillsammans med förändringsarbetet resulterat i ett starkt första halvår.

Operativt fortsätter vårt förändringsarbete, Fokus15, med full kraft. Nya arbetssätt har bland annat gett en stabilare produktion och färre förlorade produktionstimmar i Vallviks Bruk jämfört med tidigare. Vi driver flera parallella kapacitetshöjande projekt som förväntas ge effekt efter det årliga underhållsstoppet under hösten. I Rottneros Bruk har verksamheten utvecklats väl, med en mer stabil produktion och fortsatt god efterfrågan under andra kvartalet.

Till hösten sjösätter vi en fördjupad ledarskapsutbildning. Arbetet med att utveckla ett modernt enhetligt ledarskap med tydlig målstyrning genomsyrar förändringsarbetet och är en oerhört viktig och central pusselbit för att bli marknadsledande.

Marknaden för pappersmassa fortsätter att visa sig stabil och efterfrågan gynnas av en försiktig återhämtning i världsekonomin. Kapacitetsutnyttjandet för långfibrig sulfatmassa under året har varit 93 procent vilket ska ses som gott och priset för NBSK har nu varit 925 USD per ton under en längre tid.

Avslutningsvis ser jag fram emot ett spännande andra halvår och kommande effekter av Fokus15.

Carl-Johan Jonsson

 

(För fullständig delårsrapport, inklusive tabeller, se bifogad fil)

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2014 klockan 08.30. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')