Ändring av valberedningen i Rottneros AB (publ)

2015-03-03, 09:30
 - Icke regulatorisk

Under 2015 har Peter Gyllenhammar genom sitt bolag Bronsstädet AB sålt huvuddelen av sitt aktieinnehav i Rottneros AB. Som en följd av detta har Peter Gyllenhammar avsagt sig sin representation i Valberedningen.

Årsstämman 2014 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015 ska bestå av styrelsens ordförande, som inte ska vara ordförande i beredningen, samt två ytterligare ledamöter, varav en ska representera bolagets största aktieägare, samt en ska vara representant för någon av bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.

Som ersättare för Peter Gyllenhammar har därför Stefan Sundh, representerande PROAD AB, tillfrågats och accepterat att ingå i valberedningen inför Rottneros årsstämma 2015. PROAD AB har vid utgången av januari 2015 en ägarandel motsvarande 4,6 % av kapitalet och rösterna.

Valberedningen får efter denna förändring följande sammansättning:

Roger Mattsson      är som tidigare ordförande i valberedningen som representant för Arctic Paper.

Stefan Sundh          ny i valberedningen som representant för PROAD AB.

Rune Ingvarsson     är ordförande i Rottneros styrelse.  

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Roger Mattsson, mobil 076-175 77 41

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars klockan 09.30.  

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')