ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 20 MAJ 2015

2015-05-20, 15:51
 - Icke regulatorisk

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 0,20 kronor per aktie samt en extra utdelning hänförlig till likviditetstillskottet i samband med försäljningen av Utansjöanläggningen på 0,20 kronor per aktie (sammanlagt 0,40 kronor) för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktörers ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ska vara oförändrat fyra och omvalde styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune Ingvarsson och Per Skoglund samt nyvalde Marie S. Arwidson. Rune Ingvarsson omvaldes som styrelseordförande.

Marie S. Arwidson är född 1951 och är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Marie är styrelseordförande i Andra AP-fonden och ledamot i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har en lång och bred erfarenhet från skogsindustrin, senast som verkställande direktör för Skogsindustrierna. Marie har vidare arbetat inom Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningen, innefattande position som Vice-President International med fokus på EU-frågor, samt som verkställande direktör på CEPI, Confederation of European Paper Industries i Bryssel, där hon representerade den europeiska pappersindustrin gentemot de europeiska institutionerna.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Ernst & Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2016. Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen tills vidare. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2016

Årsstämman godkände valberedningens förslag till riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att bolagsstämma i Rottneros AB inte längre ska kunna hållas i Gävle och Vallvik.

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')