ROTTNEROS: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

2015-05-13, 08:00
 - Regulatorisk

 

VD-ord

Det första kvartalet blev starkt för Rottneroskoncernen genom att ett antal positiva faktorer samverkade. Resultatet efter finansnetto uppgick till 103 MSEK, en förbättring med 83 MSEK mot samma kvartal 2014. Resultatutvecklingen drevs främst av att både valutor och massamarknaden gick vår väg i förhållande till fjolårets första kvartal, men även vårt interna förbättringsprogram fortsatte att leverera och gav betydande resultattillskott. Framför allt ökad försäljning och produktion förklarar en stor del av den vinstförbättringen. Det är också mycket glädjande att se att båda bruken levererar god lönsamhet och rejäla resultatförbättringar.  

Kundefterfrågan på våra massakvaliteter är stabil. Vi har dock sett en viss press på priserna under kvartalet, främst drivet av ett ökat utbud. Omräknat i svenska kronor är priserna fortsatt höga tack vare dollarns förstärkning.  

Vid höstens underhållstopp i våra bruk genomfördes ett antal planerade åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Detta resulterade i högre produktionsvolymer under det första kvartalet. Jämfört med motsvarande kvartal ifjol ökade produktionen med 10 procent för gruppen. Här stack Rottneros Bruk ut, volymen ökade med hela 19 procent.  

Jag är glad att Rottneros styrelse har beslutat att bevilja de första investeringarna om ca MSEK 180 för att starta Agenda 500. Agenda 500 är en långsiktig industriell plan för att öka kapaciteten i koncernen genom succesiva investeringar. Investeringar görs i förnyad produktionsutrustning och organisation för att öka kapaciteten och bygga bort trånga sektioner i de två bruken. Den totala planen ligger runt MSEK 800 för hela Agenda 500 delat på ca MSEK 400 på medellång sikt och MSEK 400 på längre sikt. Takten på investeringarna avgörs av Rottneros förmåga att avsätta de ökade volymerna på marknaden.  

Vi har ett starkt utgångsläge inför resten av 2015. En svagt negativ prisutveckling har kompenserats av en fortsatt stark dollar. Våra engagerade medarbetare arbetar hårt för att driva och utveckla verksamheten mot gradvis högre volymer och en allt effektivare produktion. Jag ser fram emot det kommande året och de strategiska utvecklingssteg som vi har påbörjat.

 

Per Lundeen

 

(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)

 

I övrigt hänvisas till Rottneros hemsida. www.rottneros.com

 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

 

Vallvik den 13 maj 2015

 

Per Lundeen

 

Verkställande direktör och koncernchef

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')