Valberedning inför Rottneros årsstämma 2016

2015-11-12, 13:30
 - Icke regulatorisk

Till ordförande i valberedningen har därvid utsetts Olle Grundberg, Arctic Paper S.A och till övriga ledamöter Stefan Sundh, PROAD AB, samt Rune Ingvarsson styrelseordförande i Rottneros AB.

Det ankommer på valberedningen, enligt den av bolagsstämman fastställda instruktionen, att bereda och till bolagsstämman avge förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande på årsstämman samt kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till bolagets valberedning kan göra det per e-post till: valberedning@rottneros.com eller per brev till Rottneros AB, att: Valberedningen, Box 144, 826 23 Söderhamn.

Sådana synpunkter eller förslag bör vara valberedningen till handa i god tid före årsstämman för att kunna beaktas och i vart fall senast torsdagen den 24 mars 2016.

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 20 maj 2016 i Stockholm.

 

För ytterligare information kontakta:

Valberedningens ordförande Olle Grundberg, mobil 070-654 44 20

Styrelsens ordförande Rune Ingvarsson, mobil 070-288 79 76

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2015 klockan 13.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')