VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ROTTNEROS AB

2015-11-23, 15:30
 - Icke regulatorisk

 

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 10 december 2015, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 10 december 2015. Anmälan kan göras på Rottneros hemsida, www.rottneros.com. Anmälan kan också göras skriftligen till Rottneros AB, Extra bolagsstämma, Box 144, 826 23 Söderhamn eller per e-post: info@rottneros.com. Vid anmälan vänligen uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 10 december 2015. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.

 

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta registreringen till bolagsstämman bör fullmakt i original och eventuella behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående postadress senast fredagen den 11 december 2015. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida, www.rottneros.com.

 

Dagordning

  1. Bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två personer att justera bolagsstämmans protokoll.
  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om extra utdelning, s k efterutdelning, till aktieägarna.
  8. Bolagsstämmans avslutande.

 

Punkt 7 – Extra utdelning, s k efterutdelning, till aktieägarna

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en extra utdelning, s k efterutdelning, om 0,40 kronor per aktie, totalt 61 028 770 kronor.

Efter det senast fattade beslutet om vinstutdelning, vid årsstämman den 20 maj 2015, finns 261 828 219 kronor kvar av disponibelt belopp enligt 17 kap 3 § 1 st aktiebolagslagen. Det finns därmed full täckning för bolagets egna kapital. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen om utdelningens försvarlighet kommer att hållas tillgängligt på sätt som anges nedan, tillsammans med övriga handlingar.

Styrelsen föreslår att fredagen den 18 december 2015 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelningen. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 23 december 2015.

 

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut om extra utdelning enligt punkt 7 finns på Rottneros huvudkontor, Vallviks Bruk i Vallvik, Söderhamn, och på bolagets hemsida, www.rottneros.com, innefattande även styrelsens yttrande avseende utdelningens försvarlighet, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades liksom yttrande av bolagets revisor. Årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014 finns sedan tidigare tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.

Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras på telefon 0270-622 45. Handlingarna kommer även att finnas på bolagsstämman.

 

Aktier och röster

I bolaget finns 153 393 890 aktier med en röst vardera. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 821 965.

 

Upplysningar vid bolagsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Vallvik i november 2015 Styrelsen i Rottneros AB

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, VD Rottneros AB, +46 70 518 33 47

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 15:30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')