ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS HÖLLS DEN 30 MAJ 2016

2016-05-30, 16:00
 - Icke regulatorisk

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,20 kronor per aktie (sammanlagt 0,50 kronor) för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för utdelningen är den 1 juni 2016 och utbetalning sker den 7 juni 2016.

 

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

 

Styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens ledamöter ska vara sex (en ökning med två) och omvalde styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Rune Ingvarsson och Per Skoglund samt nyvalde Per Lundeen, Roger Mattsson och Ulf Carlson. Rune Ingvarsson omvaldes som styrelseordförande.

Per Lundeen är född 1955 och är civilingenjör (kemiteknik) från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Per är avgående verkställande direktör och koncernchef i Rottneros AB vilken position han innehaft sedan hösten 2014, och som han lämnar under hösten 2016 i samband med att ny VD och koncernchef tillträder. Han var dessförinnan styrelseledamot i Rottneros sedan 2013 fram till årsstämman 2015. Per är styrelseordförande i Nilsbyn Invest AB och i Strand Packaging AB samt styrelseledamot i Fiskeby Board AB och i Packbridge AB. Per har ett mångårigt förflutet inom olika delar av Åkerlund & Rausing Group, bl a som CEO från Å&R Packaging Group.

Roger Mattsson är född 1973 och har en magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg. Roger arbetar idag som finansdirektör för Nemus Holding AB och är tillförordnad VD för Munkedal Skog AB. Roger är även ledamot i tillsynsstyrelsen (Supervisory Board) för Arctic Paper S.A och har tidigare arbetat som koncerncontroller inom Arctic Paper.

Ulf Carlson är född 1950 och är civilingenjör (kemiteknik) från Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Ulf är styrelseledamot i ett antal forskningsstyrelser, såsom vice ordförande i Troedsson-stiftelsen och i IVA nätverket ”Nyskaparna”, ledamot i Lyckeby Stärkelsen Research Foundation, i Acosense, samt är medlem i IVA:s avd VIII. Han har en lång och bred erfarenhet från skogsindustrin där han innehaft ett antal ledande FoU-positioner inom cellulosa/papper vid företag som SCA, Mölnlycke och Eka Chemicals (nuvarande Akzo Nobel) och som forskare inom området cellulosa/papper.

 

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden, 550 000 kronor till styrelsens ordförande om 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500 kronor per person.

 

Revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Ernst & Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2017. Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.

 

Valberedning inför årsstämman 2017

Årsstämman godkände valberedningens förslag till oförändrade riktlinjer för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Fullständiga förslag och beslut

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Lundeen, VD och Koncernchef Rottneros AB (publ), +46 70 518 33 47

Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB (publ), +46 72 715 06 50

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2016 klockan 16:00.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')