Rottneros styrelse höjer den föreslagna utdelningen för 2015

2016-04-19, 08:30
 - Icke regulatorisk

Styrelsen har tidigare föreslagit en ordinarie utdelning om 30 öre per aktie, som publicerats i bokslutskommunikén för 2015 den 12 februari 2016 och i vinstdispositionsförslaget i årsredovisningen för 2015, publicerad den 21 mars 2016.

Bakgrunden till det utökade förslaget är den positiva utvecklingen av koncernen de senaste två åren vilket resulterat i en mycket stark balansräkning med en hög andel eget kapital. Vid årsskiftet var bolaget skuldfritt med en stor likviditetsreserv och soliditeten uppgick till 77 procent. Genom den föreslagna extrautdelningen förbättras Rottneros nuvarande och framtida finansierings- och kapitalstruktur och avkastningsgraden på sysselsatt kapital kommer att öka. Styrelsens långsiktiga målsättning är att förändra bolagets finansiella struktur genom ökad belåning.

Det är styrelsens uppfattning att koncernens mycket goda finansiella ställning möjliggör fortsatta investeringar och expansion av verksamheten och att den utökade utdelningen därför är försvarlig.

Beslut om utdelning fattas på årsstämman den 20 maj 2016.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rune Ingvarsson, Styrelseordförande Rottneros AB (publ), +46 70 288 79 76

Per Lundeen, VD och Koncernchef Rottneros AB (publ), +46 70 518 33 47

 

Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 08.30.

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har cirka 300 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under verksamhetsåret 2014.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')