Rottneros undertecknar avtal om lånefinansiering inom ramen för investeringsprogrammet Agenda 500

2016-12-07, 15:00
 - Icke regulatorisk

Den utökade finansieringen uppgår till totalt MSEK 120 och kommer att användas till investeringar i koncernens båda bruk. Lånen kommer amorteras inom fem år och har en rörlig ränta. Lånevillkoren innehåller sedvanliga så kallade covenanter i form av bl a nettolåneskuld i relation till rörelseresultat före avskrivningar samt soliditet och vissa begränsningar gällande utdelningsmöjligheter.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB (publ), +46 72 715 06 50

 

Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, med dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under verksamhetsåret 2015.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')